En tydelig og aktiv aktør på alle områder i lokalpolitikkenPensjonistpartiet – ikke bare for Pensjonister.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum hvis du ønsker:

 • En politikk som baserer seg på kommunelovens krav om høy etisk standard, hvor vi som folkevalgte i

  Pensjonistpartiet er bevisst på at vi er i befolkningens tjeneste og arbeider kun for fellesskapets beste.

 • En politikk som er utformet ved å lytte til Bærums befolkning om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden.
 • En politikk som vil erne underregulering og samordning av pensjoner slik at både dagens og frem- tidens alderspensjonister får samme del av velstandsutviklingen som andre grupper i samfunnet.
 • En politikk som ønsker å sikre Bærum sykehus som selvstendig sykehus for Bærums befolkning løs- revet fra Vestre Viken Helseforetak som underbudsjetterer Bærum sykehus med 300 millioner kroner årlig. Bærum sykehus skal ha et fullverdig behandlingstilbud til befolkningen. Hverken pasienter eller pårørende fra Bærum skal måtte reise til Drammen for behandling eller på sykebesøk.
 • En politikk som er imot bompenger på våre lokale veier for å nansiere ny riksvei E18 gjennom Bærum eller ny Fornebubane til Majorstua.
 • En politikk som vil styrke og fornye seniorsentrene til viktige arenaer for seniorer i alle aldergrupper.
 • En politikk som garanterer at Bærums bo- og behandlingssentre får en bemanning som gjør at våre

  eldre og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet.

 • En politikk som ønsker Bærum som eget politidistrikt, løsrevet fra Oslo Politidistrikt som har redusert 56 av 311 politiårsverk i Bærum siden politireformen trådte i kra.
 • En politikk som stiller strenge krav til eektiv bruk og forvaltning av våre skattepenger og fellesskapets ressurser.
 • En politikk som vil stoppe forfallet av kommunens infrastruktur og eiendommer ved å prioritere løpende vedlikehold og nødvendige oppgraderinger.
 • En politikk som ikke er påvirket av forventninger og krav tilknyttet gaver og donasjoner fra rike enkelt- personer, næringsliv eller andre særinteresser.
 • En politikk basert på foreldregenerasjonens omsorg og ekte ønsker om gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Pp er det eneste partiet som har stemt imot etablering av gigaskoler og gigabarnehager i kommunestyret i Bærum. Vi ønsker å beholde de trygge barnehage- og skolemiljøene i Bærum.

  Mange punkter? Ikke rart.
  Det ER mange grunner til at du skal stemme Pensjonistpartiet i år.

Vårt politiske prosjekt er å demonstrere at modenhet, erfaring og livsvisdom er nødvendige og viktige kvaliteter for å sikre god politisk styring av Bærum kommune. Partiet henvender seg derfor til alle aldersgrupper som ønsker foreldregenerasjons erfaring og klokskap inn i politikken.

Stem Pensjonistpartiet!!

Kontaktadresse

Lysaker brygge 36,1366, Lysaker

Hjemmeside

www.pensjonistpartiet.barum.no

page1image29448page1image29608page1image29768page1image29928

page2image624page2image784page2image944page2image1104page2image1264page2image1424page2image1584page2image1744page2image1904

Pensjonistpartiet i Bærum

Bærums befolkning i første rekke.Kjære velgere,

Tenk på Bærum som en stor, norsk bedri. Den har mer enn 12 000 ansatte og omsetter for mer enn 10 milliarder kroner i året. Når du betaler skatt til kommunen, blir du også deleier av bedrien. Du er også svært avhengig av bedrien og dens produkter. Følgelig må du være opptatt av at din bedriskal styres eektivt og godt. Ved kommunevalget 9. september skal vi velge hvem som skal sitte i styret til denne viktige bedrien. Det er derfor vesentlig for resultatet at de valgte representantene til kommunestyret har den nødvendig kompetanse og ledererfaring til å kunne utøve et aktivt og godt lederskap.

Tradisjonelle politiske skillelinjer som blå, rød og grønn, er i denne sammenhengen uinteressante. Man bør se lengre enn til partiprogrammene. I kommunepolitikken skal fokus være på lokale saker og problem- stillinger. Det er oe motsetning mellom de løsninger som er best for Bærums befolkning og de politiske prioriteringer de store landsdekkende partiene må foreta for å oppfylle løer de har gitt til sine velgere i andre deler av landet.

Økt utbygging av Fornebu, nedprioritering av Bærum sykehus for å bygge nytt sykehus i Drammen, foreslåtte bompengeringer på E18, Politireformen, osv. er grelle eksempler på beslutninger hvor interessene til Bærums befolkning har måttet vike fordi lokalpartiene som også er representert på Stortinget, må ta utenforliggende hensyn.

Det er problematisk at noen av våre lokale kommunestyrerepresentanter har ere hatter og/eller at partiene de representerer i slike vanskelige saker sitter på begge sider av forhandlingsbordet. Pensjonistpartiet i Bærum har ingen bindinger eller føringer fra sentralt hold som hindrer oss i å lytte til Bærums befolkning – om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden. Våre politiske representanter er seg alltid 100 % bevisst at de er i tjeneste for Bærums innbyggere.

Når det nye kommunestyret konstituerer seg til høsten, vil Pensjonistpartiet fortsette sitt arbeid for å høyne bevisstheten rundt de etiske og demokratiske utfordringer kommunens politikere og kommune- administrasjon møter i hverdagen. Vi ønsker å invitere de andre partiene i kommunestyret til konstruktive drøinger om hvordan etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen kan styrkes med ytterligere tiltak og kjøreregler. Målet er et regelverk det vil være praktisk mulig å etterleve. Vi må unngå situasjoner hvor det blir sådd tvil om troverdigheten til Bærums politikere som forvaltere av våre felles verdier og forsvarer av kommunens fellesinteresser.

Oppslutningen om Pensjonistpartiet i Bærum øker. Gjennom høy kompetanse innen ere sektorer, omfattende ledererfaring, gode forhandlinger og hensiktsmessige verdikonservative allianser, har vi i mange saker lykkes å påvirke politiske beslutninger i favør av Bærums befolkning. Med din stemme vil våre dyktige og erfarne representanter kunne gjøre enda mer for Bærums befolkning.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum ved høstens kommunevalg.

Stem Pensjonistpartiet!!

Kontaktadresse

Lysaker brygge 36,1366, Lysaker

Hjemmeside

www.pensjonistpartiet.barum.no

page2image28968