Velkommen til Bærum Pensjonistparti2019-08-15T13:24:45+02:00

Pensjonistpartiet i Bærum prioriterer dette

Bærums befolkning i første rekke.

Kjære velgere,

Tenk på Bærum som en stor, norsk bedrift. Den har mer enn 12 000 ansatte og omsetter for mer enn 10 milliarder kroner i året. Når du betaler skatt til kommunen, blir du også deleier av bedriften. Du er også svært avhengig av at bedriften og dens produkter. Følgelig må du være opptatt av at din bedrift skal styres effektivt og godt. Ved kommunevalget 9. september skal vi velge hvem som skal sitte i styret til denne viktige bedriften. Det er derfor vesentlig for resultatet at de valgte representantene til kommunestyret har den nødvendig kompetanse og ledererfaring til å kunne utøve et aktivt og godt lederskap.

Tradisjonelle politiske skillelinjer som blå, rød og grønn, er i denne sammenhengen uinteressante. Man bør se lengre enn til partiprogrammene, for i kommunepolitikken skal fokus være på lokale saker og problemstillinger.  Det er ofte motsetning mellom de løsninger som er best for Bærums befolkning og de politiske prioriteringer de store landsdekkende partiene må foreta for å oppfylle løfter de har gitt til sine velgere i andre deler av landet.  

Økt utbygging av Fornebu, nedprioritering av Bærum sykehus for å bygge nytt sykehus i Drammen, foreslåtte bompengeringer på E18, Politireformen, osv. er grelle eksempler på beslutninger hvor interessene til Bærums befolkning har måttet vike fordi lokalpartiene som også er representert på Stortinget, må ta utenforliggende hensyn.

Det er problematisk at noen av våre lokale kommunestyrerepresentanter har flere hatter og/ eller at partiene de representerer i slike vanskelige saker sitter på begge sider av forhandlingsbordet.  Pensjonist­partiet i Bærum har ingen bindinger eller føringer fra sentralt hold som hindrer oss i å lytte til Bærums befolkning – om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden.  Våre politiske representanter er seg alltid 100 % bevisst at de er i tjeneste for Bærums innbyggere.  

Når det nye kommunestyret konstituerer seg til høsten, vil Pensjonistpartiet fortsette sitt arbeid for å høyne bevisstheten rundt de etiske og demokratiske utfordringer kommunens politikere og kommuneadministrasjon møter i hverdagen.  Vi ønsker å invitere de andre partiene i kommunestyret til konstruktive drøftinger om hvordan etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen kan styrkes med ytterligere tiltak og kjøreregler.  Målet er et regelverk det vil være praktisk mulig å etterleve, slik at vi i størst mulig grad kan unngå situasjoner hvor det blir sådd tvil om troverdigheten til Bærums politikere som forvaltere av våre felles verdier og forsvarer av kommunens fellesinteresser.

Oppslutningen om Pensjonistpartiet i Bærum øker. Gjennom høy kompetanse innen flere sektorer, omfattende ledererfaring, gode forhandlinger og hensiktsmessige verdikonservative allianser, har vi i mange saker lykkes å påvirke politiske beslutninger i favør av Bærums befolkning. Med din stemme vil våre dyktige og erfarne representanter kunne gjøre enda mer for Bærums befolkning.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum ved høstens kommunevalg. 

HVORFOR BÆRUM SYKEHUS MÅ UT AV VESTRE VIKEN.

Pensjonistpartiet i Bærum har siden 2015 hatt som mål å få frigjort Bærum sykehus fra Vestre Vikens favntak. 

Pensjonistpartiet mener at Bærum sykehus skal bygges ut for å betjene en befolkning og befolkningsvekst som er blant de største i landet. Sykehuset har imidlertid siden Drammenskuppet i 2013 i stedet blitt drenert for kompetanse, vedlikeholdsmidler og minimum 300 millioner per år i for lite driftsmidler til blant annet medisiner til befolkningen, vedlikehold av sykehuset og konkurransedyktig lønn til de ansatte ved Bærum sykehus. 

Bærum sykehus har det største pasientgrunnlaget, 40%, i Vestre Viken helseforetak. Drammen har 35%. Bærum fikk i fjor 30% av driftsmidlene og Drammen fikk 52%. Dette gjorde at Drammen fikk ca 400 millioner mer en pasientgrunnlaget tilsier. Bærum fikk 400 millioner mindre.

I tillegg selger Vestre Viken leiligheter og barnehager etablert av Bærum kommune for å finansiere sitt nye sykehus i Drammen.

For fullstendighetens skyld: De to andre sykehusene i Vestre Viken (Kongsberg og Ringerike) fikk tildelt andeler av driftsmidlene nøyaktig i samsvar med pasientgrunnlaget.

Pensjonistpartiet finner det helt urimelig at Bærums befolkning alene skal stå for innsparingsbehovet og overskuddsambisjonene til Vestre Viken helseforetak. Vi tror ikke de har evne eller vilje til å bidra til en tilfredsstillende utvikling av Bærum sykehus. Derfor må Bærum sykehus bli et selvstendig fullverdig sykehus så snart som mulig.

HVORFOR BÆRUM SYKEHUS MÅ UT AV VESTRE VIKEN.

Pensjonistpartiet i Bærum har siden 2015 hatt som mål å få frigjort Bærum sykehus fra Vestre Vikens favntak. 

Pensjonistpartiet mener at Bærum sykehus skal bygges ut for å betjene en befolkning og befolkningsvekst som er blant de største i landet. Sykehuset har imidlertid siden Drammenskuppet i 2013 i stedet blitt drenert for kompetanse, vedlikeholdsmidler og minimum 300 millioner per år i for lite driftsmidler til blant annet medisiner til befolkningen, vedlikehold av sykehuset og konkurransedyktig lønn til de ansatte ved Bærum sykehus. 

Bærum sykehus har det største pasientgrunnlaget, 40%, i Vestre Viken helseforetak. Drammen har 35%. Bærum fikk i fjor 30% av driftsmidlene og Drammen fikk 52%. Dette gjorde at Drammen fikk ca 400 millioner mer en pasientgrunnlaget tilsier. Bærum fikk 400 millioner mindre.

I tillegg selger Vestre Viken leiligheter og barnehager etablert av Bærum kommune for å finansiere sitt nye sykehus i Drammen.

For fullstendighetens skyld: De to andre sykehusene i Vestre Viken (Kongsberg og Ringerike) fikk tildelt andeler av driftsmidlene nøyaktig i samsvar med pasientgrunnlaget.

Pensjonistpartiet finner det helt urimelig at Bærums befolkning alene skal stå for innsparingsbehovet og overskuddsambisjonene til Vestre Viken helseforetak. Vi tror ikke de har evne eller vilje til å bidra til en tilfredsstillende utvikling av Bærum sykehus. Derfor må Bærum sykehus bli et selvstendig fullverdig sykehus så snart som mulig.

Vårt program

Pensjonistpartiet i Bærum tar et helhetlig ansvar.

Vi har seniorkunnskaper om lokalsamfunnet, fremmer trygghet og velferd og ønsker verdighet for de godt voksne.
Vårt program
BLI MEDLEM

Pensjonistpartiet - vi bryr oss

trenger din stemme for å få flere representanter inn i kommunestyret i Bærum kommune

Skriv inn innholdet her

BLI MEDLEM

Det er dessverre korrekt at Pensjonsreformen med sine konsekvenser for pensjonistenes økonomi er noe av det mest urettferdige som våre styrende har innført overfor oss. Hvor kan man forsvare at pensjonstrygden vår reduseres med 0,75% hver måned, ja det blir faktisk enda mer tar man med de fratrekk de også har tillatt seg. Og hvor er rettferdigheten i at de årlige pensjonsoppgjør ikke skal ligge på linje med de yrkesaktives lønnsoppgjør??? Nei! her må vi alliere krefter for at rettferdigheten skal skje fyldest i vårt demokratiske Norge. Se diagrammet og se selv hvordan pensjonistenes kjøpekraft er dramatisk redusert.

Nyheter og prioriterte saker

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene

I Bærum kommune har vi i dag 13 seniorsentre.

«Sett i et folkehelseperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet». 

«Seniorsentrene spiller en viktig forebyggende rolle som det første trinnet i kommunens omsorgstrapp. Behovet for seniorsentrene som forebyggende arena vil bli ytterligere aksentuert i tiden som kommer fordi eldre vil utgjøre en stadig økende andel av av befolkningen» (Rådmannen i saksdokument datert 10.04.14).

«Kommunen bør snarere se på hvordan seniorsentertilbudet kan utvides, fremfor å fremme stadig kutt». (Leder i Budstikka 23.04.18)

Pensjonistpartiet har etablert et stadig tettere samarbeid med seniorsentrene og vil fortsette med det.

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at seniorsentrene skal få rammebetingelser som er romslige nok til at både de fast ansatte […]

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker!
Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt.
I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting – blant annet alder!

Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig […]

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak.

Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

MOT GRESKE TILSTANDER I BÆRUMS ØKONOMI?
Av Kjell-Ole Heggland, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Bærum.
Bærums økonomi styres mot tilstander vi hittil best kjenner fra Hellas og andre land med drepende gjeldsbyrde hvis ikke nødvendige tiltak snarest blir iverksatt. Pensjonistpartiet er bekymret for at fremtidige generasjoner vil få en økonomisk hverdag de ikke fortjener, skriver Kjell-Ole Heggland.

Kommunens økonomi fremstilles som god. Høyre har sittet sammenhengende med makten i over 60 år. Befolkningen i Bærum er lullet inn i en oppfatning om at Bærum har en solid økonomi og et moderat gjeldsnivå. Virkeligheten er en annen.
Gjelden vil i løpet av kommende 10-års periode sannsynligvis overstige inntektene, og gjeldsgraden kommer over 100%! Riksrevisjonen sier at en kommune med lånegjeld på 75%, er å ha høy […]

Vi lar oss ikke lure mer!

JONAS ER EN LUREMUS
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la for noen dager siden frem et forslag til å erstatte den forhatte underregulering av pensjonene med et opplegg som de færreste vil forstå. Arbeiderpartiet har ledet an i å påføre pensjonistene en lønnsutvikling som er dårligere enn for befolkningen for øvrig. Nå forsøker sannelig partiets leder å lure oss til å tro at de vil fjerne urettferdigheten, skriver B. Christian Jenssen, leder i Pensjonistartiet i Bærum.
Pensjonsreformen ble innført i 2011 og medfører at pensjonene blir underregulert med 0,75%. Dette betyr at reguleres lønningene til yrkesaktive med 3%, får pensjonistene bare 2,25% økning. I løpet av rundt 13 år har pensjonistene tapt en hel årslønn. I de tre siste årene har pensjonistene […]

Vær klar over hva Pensjonistpartiet står for!

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?

Pensjonistpartiet arbeider for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettstatens idégrunnlag og på en styrking av folkestyret.

Norsk kulturarv er basert på et fundament av de kristne og humanistiske verdiene og tradisjonene som har utviklet seg i landet gjennom århundrer. Ansvar, respekt og redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrunnlaget og vil være garantister for et verdig liv i alle livsfaser.

I mange år har politiske partier lovet å hjelpe de som trenger det mest, men like lenge har regjerende partier unnlatt å innfri valgløfter etter […]

Eldreomsorgen i Norge.

Dagsavisen har idag (4.4) et innlegg som setter fingeren på noe vi alle kan være enige om. Det lyder: “Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! og mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Trygghet og verdighet må prege vår eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel i Norge!”
Ikke mange av de andre partiene har dette på sine programmer, men det har Pensjonistpartiet! Be om å få det tilsendt og forstå at det er det partiet som tar hånd om dine interesser.

Føres vi bak lyset når det gjelder Bærum sykehus?

PINLIG RETRETT AV VÅRE HØYREORDFØRERE

”Krevde full løsrivelse av Bærum sykehus i 2015 – nå har ordførerne gitt opp lovnaden”. ”Ordførerne tror ikke lenger på Bærum sykehus som selvstendig sykehus. Ga opp løsrivelsen”. Dette var overskriftene som slo mot oss i henholdsvis nett- og papirutgaven av Budstikka 9. februar 2017. En stor takk til Budstikka for at de fikk ”satt bjella på kattene”. Nå vet vi endelig hvor vi har dem. De har gitt opp, skriver lederen av Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen.

Jeg har gjentatte ganger gjennom lang tid bedt ordførerne bekrefte at de fortsatt krever at Bærum sykehus skal løsrives fra Vestre Viken. De har ikke svart og har forsøkt å tie oss i hjel. Jeg kan forsikre våre […]

NÅ MÅ VI FÅ VITE HVA SOM SKJER ORDFØRER OG NÅ MÅ DET SKJE NOE!

Pensjonistpartiet i Bærum tviler ikke på at intensjonene med det nedsatte sykehusutvalget er de aller beste.
Men, en ting er teori og en annen ting er faktisk praksis! Jeg erindrer at Høyre før siste kommunevalg var klart i sitt syn på at Bærum sykehus skulle ut av Vestre Viken. Årsaken til det var selvfølgelig at i VV var man fullt og helt avhengig av det styret der besluttet. Og det har vi jo sett ikke har vært til Bærum sykehus fordel.
Jeg går ikke i detalj om dette, men vil bare nevne det som har skjedd med VV`s beslutninger om overføringer av både personell og utstyr til Drammen. Men la meg spørre – hvorfor står ikke Bærum H ved sitt tidligere løfte […]

Load More Posts