Det store pensjonistranet.

Av B. Christian Jenssen
Politisk nestleder i Akershus Pensjonistparti
Styreleder i Pensjonistpartiet i Bærum

800.000 mennesker blir hvert år systematisk satt tilbake i velstandsutvikling i forhold til resten av befolkningen. Det er pensjonistene. De som har bygget dette landet. Den gruppe som er lært opp til å være nøysomme. Den gruppen som aldri klager.
Stortinget besluttet i 2011 at ved hver pensjonsregulering skal pensjonistene få det samme som resten av befolkningen, men fratrukket o,75 prosentpoeng. Eller for å si det enklere: Sett at lønnsøkningen er 3% pr år. Da vil den som i 2011 hadde 300 000 i pensjon, ha blitt fratatt 51.552,- frem til i år. Etter 15 år har den samme person tapt en hel årslønn!
Arnulf Øverland skrev i et dikt: Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv!
Det sier vi
Til Statsministeren: ”Ja, det blir en liten nedgang i kjøpekraften, men det må vi (!) kunne leve godt med”, sa hun som en kommentar til at pensjonistene ville få en nedgang i fjor. Nedgangen ble på 1.200,- pr person i 2015 og er beregnet til kr 1.500,- i 2016. 200 kroner mindre å rutte med hver måned de siste to år.
Til Stortinget som vedtar en lov med tilbakevendende kraft. Dette skal i henhold til Grunnlovens § 97 ikke være mulig. De har også bestemt at trygdeavgiften skal økes fra 3% til 5,1%, men bare for pensjonister.
Til Høyesterett som godkjenner avviket.
Til Aftenposten som ikke er særlig interessert i pensjonistenes økonomiske situasjon. Når de en sjelden gang gjør det, som de gjorde i en leder i 2015, er innstillingen den samme som hos Statsministeren: Dette må da være en god måte å finansiere fremtidige pensjoner på. Vi må kunne ta penger fra pensjonistene. Riktig nok har de bidratt til å bygge opp velstanden i dette landet, men de bidrar jo ikke med noe lenger.
Til alle de mange hundre tusen pensjonister som stadig blir fratatt penger de selv har spart opp: Nå må dere våkne. Dette vil vi ikke finne oss i! Bruk stemmeseddelen når vi kommer til neste valg. Hvis du fortsatt vil betale for å være lojal mot ditt gamle parti, kan du jo stille dem spørsmål om hva de vil gjøre for å gjøre uretten god igjen. Nåværende ordning skal evalueres i 2017. Da vil du få svar: De vil ikke gjøre noe som helst.
Pensjonistpartiet er det eneste parti i Norge som har som hovedoppgave å skape rettferdighet for pensjonistene. Valget er enkelt!

Det store pensjonistranet.2016-11-22T21:11:18+02:00

Meget vellykket møte om Bærum sykehus.

En fullsatt sal igår i Bærum Kulturhus, hvor først mer enn 12000 underskrifter ble overrakt heleseministeren. Alle underskriftene var protester mot at Bærum sykehus plukkes fra hverandre og overføres til Drammen sykehus. Et unisont hyl fra salen da den ble spurt om man ønsket å løsrive sykehuset fra Vestre Viken.All honnør til kvinnene som hadde startet underskriftskampanjen og også en honnør til Sykehusets Venner som sammen med Budstikka hadde invitert til dette møte.
Nå gjelder det å passe på at dette ikke går i glemmeboken. Her skal det følges opp at sykehuset får den utvikling vi ønsker og sykehuset fortjener.

Meget vellykket møte om Bærum sykehus.2015-11-11T15:18:34+02:00

Gode venner i Bærum og selvfølgelig i hele landet forøvrig!

Det er nå bare snaue 2 år igjen til neste stortingsvalg. I Norge er vi idag ca. 1 million pensjonister og uføretrygdede, en forsvinnende liten del av disse er medlemmer og stemmer Pensjonistpartiet. Det er for dårlig! I Bærum legger vi nå i nært samarbeid med alle våre nabokommune- og fylkespartier opp til en ny strategi som skal føre partiet til ihvertfall en representant på Stortinget i 2017. Dette skal vi få til og det fortjener vi.
MEN. Det fordrer at du som sympatiserer med oss melder deg inn i ditt kommuneparti. For Bærums vedkommende benytter du bare kupongen på høyre side av vår hjemmeside, fyll den ut og trykk på knappen nederst, da er du med. Kontingenten er kr. 200,- pr. år.
Velkommen som medlem, sammen skal vi nå resultatet – min. 1 representant på Stortinget i 2017.

Gode venner i Bærum og selvfølgelig i hele landet forøvrig!2015-11-01T11:42:43+02:00

Pensjonister – Vi må fornye oss!

av B. Christian Jenssen, styreleder i Pensjonistpartiet i Bærum.
jenssen@online.no

Vil vi fortsette å være et «1%-parti» eller vil vi oppnå større oppslutning fra alle dem som hører inn under kategorien pensjonister og uføretrygdede?

Selvfølgelig er svaret ja hos de aller fleste til en meget større oppslutning fra alle dem som naturlig burde tilhøre det eneste partiet som prioriterer målgruppens interesser. Nærmere 1 million mennesker er vårt mulige nedslagsfelt, idag når vi ikke en brøkdel av dem en gang, og spørsmålet er hvorfor ikke?

Flere grunner til det dessverre. Eldre mennesker holder seg som regel til det som gir dem trygghet, de liker ikke forandringer! Derfor fortsetter de å gi sine stemmer til de partiene de alltid har stemt på. Dette til tross for at de på langt nær er fornøyde med den politikk partiene fører i praksis. De tør ikke glemme sine gamle partier selvom disse partiene for lengst har glemt dem! En ting til – navnet Pensjonistpartiet har aldri hatt noen appell, hverken blant tillitsvalgte eller hos velgere.

Men, hva skal da til for at vi skal overbevise våre mulige velgere om at dette partiet er det verd å satse på? Vi må stå sammen, og vi må bli mange for å kunne bli hørt. Stortingspolitikerne betrakter partiet idag i beste fall som en interessegruppe, men vier oss ikke særlig oppmerksomhet. Partiet er jo ikke en gang med som høringsinstans i trygdeoppgjørene!

La oss se sannheten i øynene. Navnet Pensjonistpartiet er ikke godt nok. Navnet får en nedlatende oppmerksomhet dessverre både hos pensjonistene selv og hos våre styrende, og det må vi bort fra. Betegnelsen «pensjonist» er ikke god nok til å få respekt og bli lyttet til. «Trygghet og velferd for alle» er ikke lenger godt nok som valgspråk. Vi har nå bare 2 år igjen til et nytt stortingsvalg. Hvorfor skal vi ikke satse på at vi i hvertfall skal ha en representant inn i parlamentet, etter valget? Vi må sette oss høyere mål enn vi har gjort hittil og for å nå de målene må vi sammen utforme en bedre strategi. La oss begynne rett etter ferien med å nedsette en strategigruppe som skal utforme veien videre for oss, og den skal dekke både målene og kommunikasjonsformen. Nytt navn – Seniorpartiet – vil skape noe av den oppmerksomheten vi trenger. Veien og målet skal gi oss resten. Nytt navn vil falle vesentlig bedre i smak blant alle, og vil utvilsomt favne flere av dem som idag «griner» på nesen over oss.

Seniorer! Tiden er moden for en helt nødvendig fornyelse! La oss vise dem at vi har evnen til å få det til!

Pensjonister – Vi må fornye oss!2015-11-01T11:29:54+02:00

Vi fortsetter kampen for et selvstendig sykehus!

Som kjent var vår hovedsak under valgkampen å arbeide for at Bærum sykehus skulle bli et selvstendig og fullverdig sykehus.
Vi har allerede startet oppfølgingen.
Vår representant i kommunestyret, Kjel-Ole Heggland, møtte nylig på en dialogkonferanse med Vestre Viken. Til stede var styrelederen for Vestre Viken med fire styremedlemmer, ordførerne i Asker, Bærum, Drammen og en rekke andre ordførere fra de 26 kommunene som har et helsesamarbeid i Vestre Viken.
Vår representant understreket i sitt innlegg at «det er nå en massiv enighet om at Bærum sykehus snarest må få status som et selvstendig sykehus frigjort fra Vestre Viken. Dette kravet blir støttet av Akerhus legeforening, tillitsvalgte ved Bærum sykehus, Venner av Bærum sykehus samt et flertall i kommunestyrene i Asker og Bærum.
Vestre Viken har hittil prioritert å investere i Drammen sykehus på bekostning av Bærum sykehus. Budsjettene for Bærum sykehus har ikke vært tilstrekkelige til å opprettholde forsvarlig drift og vedlikehold. Bærum sykehus sliter med å tilby de 180 000 innbyggerne i Asker og Bærum tilfredsstillende kvalitet på helsetjenestene.
Når det gjelder eiendommene, som tilhører Bærum sykehus, fortsatte Kjell-Ole Heggland, må de ikke på noen måte selges! Hverken salg av eiendommene med rett til tilbakeleie eller salg på annen måte er ønskelig!»
Vi i Pensjonistpartiet fortsette vårt politiske arbeid med å få løsrevet Bærum sykehus fra Vestre Viken. Der håper vi på drahjelp fra de to ordførerne.

Vi fortsetter kampen for et selvstendig sykehus!2015-09-27T18:17:30+02:00

Hva bør man vite om Pensjonistpartiet i Bærum?

1. Kommunesammenslåing, for eller mot at Bærum slås sammen med andre kommuner? Kort beskrivelse på hvorfor, og sammen med hvem?

Pensjonistpartiet ønsker at en eventuell sammenslåing skal være frivillig, vurderes av kommunen og besluttes av kommunen. Hvis hensiktsmessig, så kan en sammenslåing med Asker være aktuelt.

2. Er dere for eller mot E18 utbygging? Hvorfor?

Pensjonistpartiet vil arbeide for en ny ring 4 utenom Sandvika. Gjennomgangstrafikk bør føres utenom tettbygde strøk og frigjøre strandsonen.

3. Søndagsåpent, ja eller nei? Hvorfor?

Nei til søndagsåpent. Unødvendig.

4. Bør kommunen bosette flere, færre eller dagens antall flyktninger? Hvorfor?

Bærum kommune skal selvfølgelig ta sin kvote av flyktningsituasjonen.

5. Bør markagrensen åpnes for boligutbygging? Hvorfor?

Nei! Pr idag finnes det tilstrekkelig områder for nødvendig boligbygging.

6. Er dere for eller mot flere privatskoler i kommunen? Hvorfor?

Vi er primært for offentlige skoler, men det er ok med privatskoler i tillegg, dersom behovet melder seg.

7.Er dere for eller mot innføring av eiendomsskatt? Hvorfor?

Vi er imot eiendomsskatt fordi det ikke er ønskelig med økt totalt skattetrykk.

8. Mener ditt parti at Vestre Viken er en vellykket organisasjonsform for befolkningen i Asker og Bærum? Hvorfor?

Absolutt ikke! Organisasjonsformen har vist seg å være til fare for liv og helse for om lag 180 000 mennesker som sokner til Bærum sykehus. Situasjonen rammer alle innbyggere i Bærum, men våre eldre innbyggere spesielt hardt. Det er skammelig at Høyre ikke har beskyttet Bærum sykehus når Akershus legeforening og de ansatte ved Bærum sykehus ved flere anledninger har etterspurt Høyre om hjelp mot Vestre Vikens systematiske rasering av sykehuset de seneste fire år. Pensjonistpartiet vil prioritere å følge opp denne saken etter valget!

9. Bør Bærum sykehus igjen bli en selvstendig enhet, og selv ta ansvaret for å utvikle sykehustjenestene til vår befolkning? Hvorfor?

Ja! Det er behov for et selvstendig og uavhengig styre ved Bærum sykehus som har selvstendig budsjettansvar for egen drift, innkjøp av utstyr og videreutvikling av sykehuset.

10. Kort oppsummert – hvilke tiltak kan gjøres for bedre eldreomsorg?

Pensjonistpartiet ønsker at det opprettes et eget eldreombud i Bærum kommune. Dette bør allerede skje i kommende periode. Eldre og uføre skal videre ha et variert aktivitetstilbud i alle dagsentre og på sykehjem i kommunen.

Hva bør man vite om Pensjonistpartiet i Bærum?2015-09-16T11:27:06+02:00

Kjære eldre og uføretrygdede i Bærum.

Pensjonistpartiet i Bærum  er på nytt på offensiven. Med nytt styre og store ambisjoner arbeider vi mot kommunevalget 2015, med mål å få inn flere fra oss i kommunestyret etter valget. Hittil har vi hatt en representant, men etter valget skal vi ha flere. De andre store partiene er ikke særlig opptatte av oss

Vi har et program som bør appellere til mange flere i vårt nedslagsfelt. Siste gang fikk vi 1000 stemmer, målet nå er minst en fordobling. Bærum sykehus vil vi beholde i kommunen og det er øverst på prioriteringslisten vår.

Av valgprogrammet vårt skal bl. a. nevnes følgende:

Sykehuset skal bevares og utvikles videre som et fullverdig og selvstendig sykehus. Dette er du da enig i og det regner vi med at  du støtter?

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at det opprettes et eget ombud for eldre og uføretrygdede i kommunen. Dette vil vi arbeide for kan bli en realitet allerede i kommende periode.

Eldre og uføre skal ha et variert ernærings- og aktivitetstilbud i dagsentre og sykehus her i kommunen som vi kan være stolte av.

Husk at dine interesser er våre prioriteringer. Vi vil ha nær kontakt med våre medlemmer og velgere. Vi vil ha kredit for at Pensjonistpartiet i Bærum kan stoles på og som står på for å nå de resultatene vi har satt oss i valgprogrammet.

Kjære eldre og uføretrygdede i Bærum.2015-07-05T13:05:54+02:00

Bli medlem og støtt oss i vårt arbeid for bedre forhold for seniorer og uføretrygdede i Bærum.

Seniorer og interesserte i Bærum!

Vi vil og skal beholde Bærum sykehus!
Pensjonistpartiets viktigste sak ved høstens valg og i årene som kommer er å arbeide for at vi beholder Bærum sykehus i kommunen. Vi vil at sykehuset skal bevares og videreutvikles til et selvstyrt og fullverdig sykehus. Situasjonen idag er at sykehuset tappes for ressurser som overføres til Drammen sykehus. Leger og sykepleiere fortviler pga. høyere krav til effektivitet ved Bærum sykehus enn ved Drammen sykehus, samt manglende og utilfredsstillende teknisk utstyr. Videre tildeler ikke Vestre Viken tilstrekkelig med midler til å dekke et betydelig etterslep på vedlikehold av bygningsmassen eller nødvendig videreutvikling av sykehuset. Nå må vi stå sammen og kjempe for å beholde en meget viktig institusjon for oss alle og for Bærum kommune!
Pensjonistpartiet i Bærum er et politisk parti for hele befolkningen og arbeider spesielt for dem som har minst og har det vanskeligst.
Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at det nå opprettes en upolitisk funksjon som eldreombud i kommunen.
Pensjonistpartiet i Bærum vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass skal ha juridisk/lovfestet rett til dette i egen kommune.
Pensjonistpartiet i Bærum hevder at dagens seniorer/eldre er en verdifull ressurs som må benyttes og ivaretas.
__________________________________________________________________________________________________________
Meld deg inn som medlem i Pensjonistpartiet i Bærum – dine interesser er partiets prioriteringer.
Jeg melder meg inn som medlem i Pensjonistpartiet i Bærum, kontingenten er kr. 200,-, konto: 0540.08.90406.
Fyll ut kupongen på høyre side så registreres du.

Bli medlem og støtt oss i vårt arbeid for bedre forhold for seniorer og uføretrygdede i Bærum.2015-09-08T12:47:48+02:00