Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene

I Bærum kommune har vi i dag 13 seniorsentre.

«Sett i et folkehelseperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet». 

«Seniorsentrene spiller en viktig forebyggende rolle som det første trinnet i kommunens omsorgstrapp. Behovet for seniorsentrene som forebyggende arena vil bli ytterligere aksentuert i tiden som kommer fordi eldre vil utgjøre en stadig økende andel av av befolkningen» (Rådmannen i saksdokument datert 10.04.14).

«Kommunen bør snarere se på hvordan seniorsentertilbudet kan utvides, fremfor å fremme stadig kutt». (Leder i Budstikka 23.04.18)

Pensjonistpartiet har etablert et stadig tettere samarbeid med seniorsentrene og vil fortsette med det.

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at seniorsentrene skal få rammebetingelser som er romslige nok til at både de fast ansatte og de mange frivillige skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid. Det er en forutsetning at betingelsene er langsiktige.

Kommunen må legge forholdene til rette både i form av et solid økonomisk fundament og støtte av mer praktisk art.

Pensjonistpartiet er oppmerksom på at kommunen i sine fremtidsplaner vil skyve flere og flere oppgaver over på frivillig arbeid. Pensjonistpartiet advarer kommunen mot å ha for store forventninger til mulighetene for å skaffe nok frivillige uten å ha for øye at da må forholdene for de frivillige legges opp slik at det blir attraktiv å gjøre en innsats på seniorsentrene.

 

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene2019-04-21T15:12:27+02:00

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker!
Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt.
I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting – blant annet alder!

Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig svært mange av de trygdede idag som har spart til sin pensjon gjennom alle de år de har vært yrkesaktive. Sett med myndighetenes øyne skal pensjonsreformen være et bærekraftig pensjonssystem. Bærekraftig for hvem? Staten eller den enkelte pensjonist?

I år ble økningen i pensjonene beregnet til 2,69%. Trekker man så fra 0,75 prosentpoeng sitter vi igjen med 1,94 prosents vekst, og når prisstigningen er forventet å bli 2,1 prosent sier det ikke så lite om seniorenes muligheter for å klare seg.

Dagens trygde pensjonister får hver måned sin pensjon redusert.
Og dette for fjerde år på rad! For fjerde år på rad er vi gått ned i kjøpekraft mens alle generelle kostnader er gått opp og opp. Vær klar over at vi pensjonister etter 12 – 13 pensjonistår kan ha fått redusert vår pensjon med en hel årslønn! Betalings-
vanskeligheter for pensjonister er dessverre sterkt økende, faktisk doblet siden 2012.

Vi opplever til stadighet å bli minnet om den skremmende og ukontrollerbare eldretsunamien. Det blir for dyrt å ha så mange eldre! Alvorlig talt; Husk at vi er mennesker som har opptjent vår pensjon gjennom et langt yrkesliv. Vi betaler fortsatt skatt og etterspør både varer og tjenester. Betyr ikke dette da at vi bidrar betydelig til landets BNP – landets brutto nasjonalprodukt?

Vi kan ikke tillate at våre folkevalgte får velge å kunne diskriminere en så stor gruppe av landets hedersmennesker. Vi vil nå bli hørt og tatt på alvor! Alderisme må ikke lenger få bli praktisert av norske myndigheter!

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?2018-08-10T10:09:00+02:00

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak.

Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet2019-04-10T21:10:11+02:00

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

MOT GRESKE TILSTANDER I BÆRUMS ØKONOMI?
Av Kjell-Ole Heggland, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Bærum.
Bærums økonomi styres mot tilstander vi hittil best kjenner fra Hellas og andre land med drepende gjeldsbyrde hvis ikke nødvendige tiltak snarest blir iverksatt. Pensjonistpartiet er bekymret for at fremtidige generasjoner vil få en økonomisk hverdag de ikke fortjener, skriver Kjell-Ole Heggland.

Kommunens økonomi fremstilles som god. Høyre har sittet sammenhengende med makten i over 60 år. Befolkningen i Bærum er lullet inn i en oppfatning om at Bærum har en solid økonomi og et moderat gjeldsnivå. Virkeligheten er en annen.
Gjelden vil i løpet av kommende 10-års periode sannsynligvis overstige inntektene, og gjeldsgraden kommer over 100%! Riksrevisjonen sier at en kommune med lånegjeld på 75%, er å ha høy lånegjeld. Alt over dette nivået kan karakteriseres som ”uforsvarlig høy gjeld”.
Hvis vi ikke treffer de nødvendige beslutninger i dag, vil vi om noen år ha samme problemer som landene i sydligere områder; en gjeld så stor og tyngende at dramatiske virkemidler må settes inn!

Man trenger ikke være økonom i Riksrevisjonen for å forstå at kommuner med gjeld større enn de årlige inntekter har et stort problem.

Mer enn en dobling av investeringsnivået i Bærum, slik det nå legges opp til, vil ifølge Riksrevisjonen være svært krevende for en kommunes økonomi.
Ved økte investeringer vil en større del av inntektene gå til å dekke renter og avdrag, noe som betyr tilsvarende mindre budsjett til fordeling på de kommunale tjenester. Rådmannen benevner de reduserte fremtidige budsjettene til barn, unge og seniorene for «innsparingsbehovet» på grunn av økte renteutgifter og avdrag.
Pensjonistpartiet vil i stedet kalle denne type innsparinger for betydelig reduksjon i tjenestetilbudet til befolkningen i Bærum i fremtiden.
Rådmannen betegner også kostnadsutviklingen i Bærum for urovekkende. Det er vel et noe beskjedent uttrykk: Han antyder et innsparingsbehov på mer enn en milliard kroner i enkelte år. Dette er et beløp som for eksempel tilsvarer mer enn en fjerdedel av dagens budsjett til ”Bistand og omsorg”.

Pensjonistpartiet har derfor, i et forsøk på å unngå en fremtidig kommunal luksusfelle i Bærum kommune, foreslått i kommunestyret at det innføres et forpliktende økonomisk måltall-parameter for gjeldsbyrden. Pensjonistpartiet mener at kommunen må holde seg innenfor hva Riksrevisjonen definerer som en høy, men forsvarlig gjeldsforpliktelse, som er 75%. Hverken administrasjonen i Bærum eller noe politisk parti har fått et mandat fra innbyggerne til å pådra kommunen en uansvarlig høy gjeldsforpliktelse.
Alle økonomiske og sosiale varsellamper lyser og blinker røde, mens sirenene om uforsvarlig pengebruk i Bærum kommune hyler. Nå er det på tide at også medvindspolitikerne i Bærum tar innover seg den faktiske økonomiske situasjonen som krever fornuftig, kompetent og ansvarlig økonomisk styring.
Pensjonistpartiet er et verdikonservativt parti som også tar ansvar for våre barn og barnebarns ve og vel. Vi ber alle partier i Bærum om ikke å skyve byrden for dagens økonomiske uforstand over på fremtidige generasjoner Bæringer. La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.2017-11-01T11:44:05+01:00

Vær klar over hva Pensjonistpartiet står for!

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?

Pensjonistpartiet arbeider for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettstatens idégrunnlag og på en styrking av folkestyret.

Norsk kulturarv er basert på et fundament av de kristne og humanistiske verdiene og tradisjonene som har utviklet seg i landet gjennom århundrer. Ansvar, respekt og redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrunnlaget og vil være garantister for et verdig liv i alle livsfaser.

I mange år har politiske partier lovet å hjelpe de som trenger det mest, men like lenge har regjerende partier unnlatt å innfri valgløfter etter at valgene er vunnet.

Vi mener det er på tide å stemme på partiene som holder det de lover.

Pensjonistpartiet har gjennom sitt Prinsipp- og handlingsprogram særlig tatt mål av seg til å kjempe for å gi framtidshåp og livsglede for svake grupper:

 • Barn, unge og familier som lever under fattigdomsgrensa
 • Barn og unge som blir offer for vold og overgrep i hjem og på skole
 • Ofre i et Nav-system preget av utilstrekkelig kompetanse eller tid
 • Bedre kårene for funksjonshemmede og gi hjelp til de som ikke får innfridd sine

  rettigheter etter lov og regelverk

 • Rusavhengige som ikke får hjelp fra det offentlige helsevesenet
 • Pensjonistpartiet vil arbeide for at uføre og unge uføre får en øket inntektsutvikling.
 • Eldre og pleietrengende i eget hjem som ikke får god nok oppfølging
 • 900 000 pensjonister som ranes for pensjon og en verdig alderdom Pensjonistpartiet lover å være de svakere gruppenes

  talsperson når de store partiene svikter. Stem Pensjonistpartiet!

Vær klar over hva Pensjonistpartiet står for!2017-06-13T21:02:51+02:00

Eldreomsorgen i Norge.

Dagsavisen har idag (4.4) et innlegg som setter fingeren på noe vi alle kan være enige om. Det lyder: “Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! og mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Trygghet og verdighet må prege vår eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel i Norge!”
Ikke mange av de andre partiene har dette på sine programmer, men det har Pensjonistpartiet! Be om å få det tilsendt og forstå at det er det partiet som tar hånd om dine interesser.

Eldreomsorgen i Norge.2017-04-04T18:07:43+02:00

Pensjonistpartiet i Bærum er for alle.

christianVi får av og til kommentarer om at vi er et særinteresseparti for pensjonister. Det er bare så skrekkelig feil. Jeg føler derfor behov for å komme med en korreksjon, sier lederen av Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen.

La meg begynne med vår viktigste sak: Det er å beholde Bærum sykehus som et selvstendig og fullverdig sykehus.

Dette er en sak som alle i Bærum burde være enige i. Og det er de nok. Sykehuset er viktig for oss alle, fra vi blir født, gjennom alle livsfaser og til vi dør. Det er viktig med topp kompetanse og utstyr. Det er viktig med nærhet. Vi ønsker ikke å bli sendt som ”pakkepost” til Drammen, og vi ønsker at våre nærmeste skal kunne komme på besøk titt og ofte. Et sykebesøk til Drammen koster penger, kr. 158,- med toget tur/retur. Kr. 80,- for Honnørbillett. Ja, så kommer tilleggsutgifter for å komme seg til og fra jernbanestasjonen. Hele dagen går med til et slikt sykebesøk.
Hjelp oss å bevare og utvikle sykehuset!

Politikerne på Stortinget stjeler fra oss.

Alle partiene på Stortinget med unntak av FrP og SV, besluttet å redusere pensjonene i forhold til vanlige lønnsmottakere med 0,75% hvert år. Dette høres uskyldig ut, men betyr veldig mye for den som rammes. Etter 13 år har du tapt en årslønn!
Dette er både urettferdig og direkte umoralsk. Pensjonistpartiet vil gjøre alt vi kan for å få en riktig og uavkortet pensjon. Dette vil komme alle fremtidige pensjonister til gode.

Få eldreombudet på plass

Eldreombudet skal være til hjelp og støtte til de av Bærums innbyggere som på grunn av høy alder eller svekket helse har vanskeligheter med å ordne sine saker på en betryggende måte. Ombudet skal ha nær kontakt med kommunens avdelinger og god kontakt og konfidensiell nærhet til brukerne.
Det ligger forslag til et slikt ombud hos rådmannen allerede for behandling. Pensjonistpartiet vil være en pådriver i denne saken.

Slik kan jeg ta sak for sak. De kommer alle til gode, noen allerede raskt, andre vil måtte vente til pensjonisttiden kommer. Pensjonistpartiet i Bærum er for øvrig det eneste partiet i kommunestyret i Bærum som ikke er sentralstyrt. Dermed går vår lojalitet utelukkende til velgerne og Bærum kommune.

Vil du vite mer? Gå inn på vår hjemmeside: pensjonistpartiet.barum.no

Mange ser frem til pensjonistalderen med forventning. Andre med spenning og bekymring for hvordan den vil bli. Vi vet hvordan den er, for vi er der.
Alt vi jobber med og alt vi oppnår vil komme alle som oppnår å bli pensjonister til gode.

Derfor: En stemme til Pensjonistpartiet er en stemme for deg selv!

Pensjonistpartiet i Bærum er for alle.2016-11-22T21:11:22+01:00