Milliardtap på fripolisene

Både de som i dag mottar pensjon fra fripoliser og de som skal få pensjon fra en fripolise i fremtiden, tapte mer enn 2 prosent kjøpekraft i fjor. Ved inngangen til 2018 var om lag 307 milliarder kroner plassert i fripoliser hos de fem store livselskapene. I løpet av året var kjøpekraften i disse fripolisene svekket med hele 7 milliarder kroner. (ref: Pensjonistforbundet)

2019-06-29T20:59:42+02:00

Områdereguleringen for Fossum. 

I kommunestyrets møte 30. april 2019 sikret Høyre og Arbeiderpartiet flertall for «Områderegulering for Fossum». Dette innebærer at industriområdet og «Forsvarstomten» omdisponeres til boligformål.  Utbyggingen vil innebære bygging av ca. 2000 boligenheter pluss nærsenter, barnehager, skole, flerbrukshall samt et bo- og behandlingssenter.  Byggingen vil starte om ca. 10 år (2030).   

Pensjonistpartiet fremmet forslag om at saken skulle utsettes.  Utsettelsesforslaget ble nedstemt. 

De fleste er i utgangspunktet enige i at det er fornuftig å omdisponere industriområdet på Fossum Bruk til boliger – så også Pensjonistpartiet. Men i flere høringsrunder er det kommet en lang rekke innsigelser og påvisning av negative konsekvenser. Pensjonistpartiet vil arbeide for at disse innsiktsfulle synspunktene blir tatt hensyn til i detaljplanleggingen. 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at Smiejordet i sin helhet beholdes som jordbruksområde.  Nødvendige utvidelser av idrettsanleggene til Fossum IF kan skje inne på det nedlagte sagbruksområdet hvor Fossum IF opprinnelig startet sin virksomhet. 

Pensjonistpartiet vil fortsette sitt arbeid for å få nedskalert utbyggingsomfanget betydelig. Et mer fornuftig utbyggingsomfang vil redusere både skadevirkningene fra utbyggingen og for kommunens kostnader betydelig.   

I nåværende Langsiktig Drifts og investeringsplan (LDIP) for Bærum kommune indikeres det at de første nødvendige kommunale investeringer tidligst vil bli foretatt i perioden 2030-2036. Kostnadene for å etablere nødvendig kommunal infrastruktur på Fossum er svært høye. Pensjonistpartiet mener det er andre områder i kommunen som er bedre egnet for storstilt utbygging enn Fossum. Pensjonistpartiet vil følgelig arbeide for at utbygging av Fossum blir prioritert lavt ved fremtidige rulleringer av LDIP – selv om det skulle komme «gode tilbud» om betaling av «fremskyndigsbidrag» fra utbyggerne.  

Skal Pensjonistpartiet ha muligheter for å få gjennomført hva vi lover, trenger vi din stemme.

2019-06-22T11:13:11+02:00

Organisatoriske undre skjer ikke, heller ikke på Hospice Stabekk!

Artikkel i Budstikka den 20. juni, 2019

Av B. Christian Jenssen, leder av Pensjonistpartiet i Bærum.

Lederen av venneforeningen ved Hospice Stabekk kom med en kraftig varslingsmelding i Budstikka. Pensjonistpartiet i Bærum deler hennes bekymring for konsekvensene av den omorganisering kommunen planlegger for Hospice Stabekk og Stabekk bo- og behandlingssenter.

Man har to avdelinger som hver er ledet av en daglig leder. Så vil man fjerne den ene lederen og legge den «lederløse» avdeling under den gjenværende leder. Hovedutvalg for Bistand og Omsorgs leder, Torbjørn Espelien (FrP), er sannelig freidig nok til å påstå at begge avdelinger vil bli bedre etter en slik omlegging.

Ingen kjente data støtter ideen om at har man to avdelinger med forskjellige oppgaver som skal løses og krever stor grad av tilstedeværelse, gir det gevinst om man fjerner lederen for den ene og gir den andre ansvar for begge enhetene.

I praksis vil følgende skje: Begge avdelinger blir fratatt en leder på heltid. Den gjenværende leder må dele sin tid og oppmerksomhet på to avdelinger. De har egne budsjetter, egne ansatte og vikarer, det skal settes opp vaktlister, ferielister, gjøres innkjøp, hverdagsproblemer skal løses kjapt, og viktigst av alt: Pasientene skal ha den beste pleie.

Selv om lederen deler sin tid med 50% fysisk tilstedeværelse på hver avdeling, vil det alltid oppstå behov for beslutning i akuttsituasjoner. Og da er lederen på den andre avdeling. «Hun er jo aldri til stede når vi trenger henne», vil bli de ansattes dom. Vi er redd for at behandlingstilbudet vil bli svekket og er kommet opp i en tap/tap situasjon der eneste «vinner» er kommunen som sparer en lederlønn (1 mill+ ?).

Pensjonistpartiet har som prioritert mål å arbeide for best mulig arbeidsforhold på bo- og behandlingssentrene slik at brukerne kan få en førsteklasses behandling. Vi oppfordrer rådmannen om å omgjøre planene slik at begge steder er sikret en forsvarlig ledelse. 

Pensjonistpartiet vil følge utviklingen av denne saken nøye og gi vår støtte til både venneforeningen og de ansatte.

Organisatoriske undre skjer ikke, heller ikke på Hospice Stabekk!2019-06-22T11:05:14+02:00

Gode medlemmer og alle andre eldre – viktig for valget i 2019!

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Husk at du kan avgi tidlig stemme 1/7 – 9/8 og forhåndsstemme 10/8 – 6/9. Dette er viktig å huske for det er nå det gjelder!

Optimistiske må vi alltid være. Det er vi fortsatt for selv om resultatet ved siste stortingsvalg ikke bragte oss til Stortinget så er vi stolte over resultatet for Pensjonistpartiet i Bærum! Vi ble det beste lokalpartiet i Akershus 2015 og det nest beste av alle pensjonistparti stemmer i hele landet. Og – vi  fikk inn vår representant i kommunestyret! Nå forbereder vi oss til valget i 2019! Sist fikk vi mer enn 1500 stemmer, noe som selvfølgelig skyldes at vi tok styringen og ble det partiet som sterkest argumenterte mot endringene ved sykehuset vårt. Det skal vi fortsette med. Sykehuset blir fortsatt vår hovedsak under forberedelsene og under valget i 2019.Les forøvrig vårt valgprogram et annet sted på denne siden.

Vårt mål for resultatet i 2019 skal være at vi får minimum 2500 stemmer, og for å få det til skal vi drive aktiv medlemsverving helt frem til selveste valgdagen. Dette arbeidet starter vi med allerede om kort tid, og dere vil kunne følge med på det gjennom annonser i lokalpressen, artikler, debattmøter og direkte henvendelser til aktuelle eldre, og deres postkasser.

Vi er i dag over 80 medlemmer i lokalpartiet vårt. Med en aktiv kampanje skal vi i løpet av kort tid komme opp i 200 medlemmer. Har dere lyst til å hjelpe oss for å få det til er vi selvfølgelig meget takknemlige.

B. Christian Jenssen

Leder Pensjonistpartiet i Bærum

Gode medlemmer og alle andre eldre – viktig for valget i 2019!2019-05-14T16:23:17+02:00

Hvem holder hva de lover? – ikke politikere, hva med statsministeren?!

Vår regjerende statsminister sa for et par år siden:

Hun ble spurt om underreguleringen av pensjonene våre!

«Vi må kunne leve med den i ett år, men hvis vi får lavere lønnsoppgjør og noe høyere prisstigning over flere år må regjeringen se på dette!»

Hva synes dere har skjedd? Er dette å holde et løfte?

Hvem holder hva de lover? – ikke politikere, hva med statsministeren?!2019-05-09T12:11:08+02:00

Her er partiets program for Bærum i perioden 2019 – 2021.

Idegrunnlag. 
Pensjonistpartiet i Bærum er et verdikonservativt parti, og grunnlaget for vårt program er nedarvede verdier som demokrati, solidaritet, rettferdighet og ansvarlighet. Programmet er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra Bærums innbyggere.


Formål: Vi legger ikke vekt på politiske skiller som rødt og blått, men arbeider for å oppnå verdige levekår og et best mulig tilbud for alle innbyggere i kommunen.

Helse: Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at Bærum sykehus får en selvstendig stilling som fullverdig sykehus, med eget styre og egen ledelse. Samlet vil Bærum og nye Asker utgjøre landets 3. største befolkningskonsentrasjon med rundt 220.000 innbyggere, denne regionen fortjener og forsvarer å ha eget sykehus.

Trygghet: 
For at nærpolitireformen skal kunne virke etter sin hensikt, ønsker vi at Bærum og nye Asker får sitt eget nærpoliti med eget styre og egen ledelse. Befolkningsmessig er det klart grunnlag for dette.

Bo- og behandlingssentrene: 
Pensjonistpartiet i Bærum mener at eldreinstitusjonene ikke skal være oppbevaringssteder for eldre, men hjem hvor beboerne behandles med verdighet, og der de kan leve sine liv i størst mulig grad som før. Vi jobber for tilstrekkelig bemanning på disse viktige sentrene slik at de ansatte får en god og sikker arbeidsdag og beboerne får den verdige pleien de har krav på men ikke alltid får i dag.
Vi mener at det må være tilstrekkelig høye standarder for de ansattes faglige kompetanse og språkkyndighet.

Seniorsentrene
Seniorsentrene: i Bærum er livsnerven for mange eldre i kommunen. De er godt drevet av en kombinasjon av frivillige og kommuneansatte, og er viktige for å motvirke ensomhet og depresjon hos eldre. Vi arbeider for at seniorsentrene skal få økonomiske rammevilkår som setter dem i stand til å fylle denne viktige rollen.

Pensjon: 
Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at pensjonister og uføre skal få samme prosentvise inntektsutviklingen som yrkesaktive, og at underreguleringen av pensjonene ved lønns- og inntektsoppgjørene opphører. 
Vi arbeider for at samordningen av pensjonene mellom samboende pensjonister avvikles slik at hver enkelt får beholde sin opptjente pensjon ubeskåret.

Samferdsel: 
Pensjonistpartiet i Bærum er imot å pålegge Bærums befolkning å betale ekstra, lokal bomavgift for finansiering av ny E18. Dette er en riksvei som i hovedsak skal ha statlig finansiering.

Økonom i
Bærum kommunes økonomi er ikke bærekraftig på sikt. Veksten i kommunens gjeldsgrad må begrenses i størst mulig grad for å kunne beholde økonomisk spillerom og for å unngå at fremtidige generasjoner «drukner i» kommunal gjeld.
Integrering:
 Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at integreringen av innvandrere og flykninger skal være best mulig. Dette vil vi oppnå ved at det er rimelig overvekt av både innbyggere og elever som behersker norsk.

Her er partiets program for Bærum i perioden 2019 – 2021.2019-04-30T12:29:09+02:00

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene

I Bærum kommune har vi i dag 13 seniorsentre.

«Sett i et folkehelseperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet». 

«Seniorsentrene spiller en viktig forebyggende rolle som det første trinnet i kommunens omsorgstrapp. Behovet for seniorsentrene som forebyggende arena vil bli ytterligere aksentuert i tiden som kommer fordi eldre vil utgjøre en stadig økende andel av av befolkningen» (Rådmannen i saksdokument datert 10.04.14).

«Kommunen bør snarere se på hvordan seniorsentertilbudet kan utvides, fremfor å fremme stadig kutt». (Leder i Budstikka 23.04.18)

Pensjonistpartiet har etablert et stadig tettere samarbeid med seniorsentrene og vil fortsette med det.

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at seniorsentrene skal få rammebetingelser som er romslige nok til at både de fast ansatte og de mange frivillige skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid. Det er en forutsetning at betingelsene er langsiktige.

Kommunen må legge forholdene til rette både i form av et solid økonomisk fundament og støtte av mer praktisk art.

Pensjonistpartiet er oppmerksom på at kommunen i sine fremtidsplaner vil skyve flere og flere oppgaver over på frivillig arbeid. Pensjonistpartiet advarer kommunen mot å ha for store forventninger til mulighetene for å skaffe nok frivillige uten å ha for øye at da må forholdene for de frivillige legges opp slik at det blir attraktiv å gjøre en innsats på seniorsentrene.

 

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene2019-04-21T15:12:27+02:00

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker!
Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt.
I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting – blant annet alder!

Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig svært mange av de trygdede idag som har spart til sin pensjon gjennom alle de år de har vært yrkesaktive. Sett med myndighetenes øyne skal pensjonsreformen være et bærekraftig pensjonssystem. Bærekraftig for hvem? Staten eller den enkelte pensjonist?

I år ble økningen i pensjonene beregnet til 2,69%. Trekker man så fra 0,75 prosentpoeng sitter vi igjen med 1,94 prosents vekst, og når prisstigningen er forventet å bli 2,1 prosent sier det ikke så lite om seniorenes muligheter for å klare seg.

Dagens trygde pensjonister får hver måned sin pensjon redusert.
Og dette for fjerde år på rad! For fjerde år på rad er vi gått ned i kjøpekraft mens alle generelle kostnader er gått opp og opp. Vær klar over at vi pensjonister etter 12 – 13 pensjonistår kan ha fått redusert vår pensjon med en hel årslønn! Betalings-
vanskeligheter for pensjonister er dessverre sterkt økende, faktisk doblet siden 2012.

Vi opplever til stadighet å bli minnet om den skremmende og ukontrollerbare eldretsunamien. Det blir for dyrt å ha så mange eldre! Alvorlig talt; Husk at vi er mennesker som har opptjent vår pensjon gjennom et langt yrkesliv. Vi betaler fortsatt skatt og etterspør både varer og tjenester. Betyr ikke dette da at vi bidrar betydelig til landets BNP – landets brutto nasjonalprodukt?

Vi kan ikke tillate at våre folkevalgte får velge å kunne diskriminere en så stor gruppe av landets hedersmennesker. Vi vil nå bli hørt og tatt på alvor! Alderisme må ikke lenger få bli praktisert av norske myndigheter!

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?2018-08-10T10:09:00+02:00

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak.

Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet2019-04-10T21:10:11+02:00