Fylkestings- og kommunevalget 2019.

Resultatet for Pensjonistpartiet i Bærum ble tilfredsstillende. Partiet fikk ca. 200 flere stemmer enn i 2015, de fleste basert på forhåndsstemmer. Som resultat fikk vi inn vår representant i kommunestyret, Kjell-Ole Heggland. Og etter forhandlinger er vi nå også representert i BIOM (Bistand og omsorg) og Eldrerådet.

Partiet lar med dette høre sterkt fra seg og vil bli lagt merke til når det gjelder saker av interesse for alle pensjonister i Bærum.

Fylkestings- og kommunevalget 2019.2019-10-11T11:14:10+02:00

hvorfor bærum sykehus må ut av vestre viken.

Pensjonistpartiet i Bærum har siden 2015 hatt som mål å få frigjort Bærum sykehus fra Vestre Vikens favntak. 

Pensjonistpartiet mener at Bærum sykehus skal bygges ut for å betjene en befolkning og befolkningsvekst som er blant de største i landet. Sykehuset har imidlertid siden Drammenskuppet i 2013 i stedet blitt drenert for kompetanse, vedlikeholdsmidler og minimum 300 millioner per år i for lite driftsmidler til blant annet medisiner til befolkningen, vedlikehold av sykehuset og konkurransedyktig lønn til de ansatte ved Bærum sykehus. 

Bærum sykehus har det største pasientgrunnlaget, 40%, i Vestre Viken helseforetak. Drammen har 35%. Bærum fikk i fjor 30% av driftsmidlene og Drammen fikk 52%. Dette gjorde at Drammen fikk ca 400 millioner mer en pasientgrunnlaget tilsier. Bærum fikk 400 millioner mindre.

I tillegg selger Vestre Viken leiligheter og barnehager etablert av Bærum kommune for å finansiere sitt nye sykehus i Drammen.

For fullstendighetens skyld: De to andre sykehusene i Vestre Viken (Kongsberg og Ringerike) fikk tildelt andeler av driftsmidlene nøyaktig i samsvar med pasientgrunnlaget.

Pensjonistpartiet finner det helt urimelig at Bærums befolkning alene skal stå for innsparingsbehovet og overskuddsambisjonene til Vestre Viken helseforetak. Vi tror ikke de har evne eller vilje til å bidra til en tilfredsstillende utvikling av Bærum sykehus. Derfor må Bærum sykehus bli et selvstendig fullverdig sykehus så snart som mulig.

hvorfor bærum sykehus må ut av vestre viken.2019-08-18T11:26:12+02:00

HVORFOR BÆRUM SYKEHUS MÅ UT AV VESTRE VIKEN.

Pensjonistpartiet i Bærum har siden 2015 hatt som mål å få frigjort Bærum sykehus fra Vestre Vikens favntak. 

Pensjonistpartiet mener at Bærum sykehus skal bygges ut for å betjene en befolkning og befolkningsvekst som er blant de største i landet. Sykehuset har imidlertid siden Drammenskuppet i 2013 i stedet blitt drenert for kompetanse, vedlikeholdsmidler og minimum 300 millioner per år i for lite driftsmidler til blant annet medisiner til befolkningen, vedlikehold av sykehuset og konkurransedyktig lønn til de ansatte ved Bærum sykehus. 

Bærum sykehus har det største pasientgrunnlaget, 40%, i Vestre Viken helseforetak. Drammen har 35%. Bærum fikk i fjor 30% av driftsmidlene og Drammen fikk 52%. Dette gjorde at Drammen fikk ca 400 millioner mer en pasientgrunnlaget tilsier. Bærum fikk 400 millioner mindre.

I tillegg selger Vestre Viken leiligheter og barnehager etablert av Bærum kommune for å finansiere sitt nye sykehus i Drammen.

For fullstendighetens skyld: De to andre sykehusene i Vestre Viken (Kongsberg og Ringerike) fikk tildelt andeler av driftsmidlene nøyaktig i samsvar med pasientgrunnlaget.

Pensjonistpartiet finner det helt urimelig at Bærums befolkning alene skal stå for innsparingsbehovet og overskuddsambisjonene til Vestre Viken helseforetak. Vi tror ikke de har evne eller vilje til å bidra til en tilfredsstillende utvikling av Bærum sykehus. Derfor må Bærum sykehus bli et selvstendig fullverdig sykehus så snart som mulig.

HVORFOR BÆRUM SYKEHUS MÅ UT AV VESTRE VIKEN.2019-08-18T11:17:00+02:00

Pensjonistpartiet er da ikke bare for pensjonister!

En tydelig og aktiv aktør på alle områder i lokalpolitikkenPensjonistpartiet – ikke bare for Pensjonister.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum hvis du ønsker:

 • En politikk som baserer seg på kommunelovens krav om høy etisk standard, hvor vi som folkevalgte i

  Pensjonistpartiet er bevisst på at vi er i befolkningens tjeneste og arbeider kun for fellesskapets beste.

 • En politikk som er utformet ved å lytte til Bærums befolkning om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden.
 • En politikk som vil erne underregulering og samordning av pensjoner slik at både dagens og frem- tidens alderspensjonister får samme del av velstandsutviklingen som andre grupper i samfunnet.
 • En politikk som ønsker å sikre Bærum sykehus som selvstendig sykehus for Bærums befolkning løs- revet fra Vestre Viken Helseforetak som underbudsjetterer Bærum sykehus med 300 millioner kroner årlig. Bærum sykehus skal ha et fullverdig behandlingstilbud til befolkningen. Hverken pasienter eller pårørende fra Bærum skal måtte reise til Drammen for behandling eller på sykebesøk.
 • En politikk som er imot bompenger på våre lokale veier for å nansiere ny riksvei E18 gjennom Bærum eller ny Fornebubane til Majorstua.
 • En politikk som vil styrke og fornye seniorsentrene til viktige arenaer for seniorer i alle aldergrupper.
 • En politikk som garanterer at Bærums bo- og behandlingssentre får en bemanning som gjør at våre

  eldre og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet.

 • En politikk som ønsker Bærum som eget politidistrikt, løsrevet fra Oslo Politidistrikt som har redusert 56 av 311 politiårsverk i Bærum siden politireformen trådte i kra.
 • En politikk som stiller strenge krav til eektiv bruk og forvaltning av våre skattepenger og fellesskapets ressurser.
 • En politikk som vil stoppe forfallet av kommunens infrastruktur og eiendommer ved å prioritere løpende vedlikehold og nødvendige oppgraderinger.
 • En politikk som ikke er påvirket av forventninger og krav tilknyttet gaver og donasjoner fra rike enkelt- personer, næringsliv eller andre særinteresser.
 • En politikk basert på foreldregenerasjonens omsorg og ekte ønsker om gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Pp er det eneste partiet som har stemt imot etablering av gigaskoler og gigabarnehager i kommunestyret i Bærum. Vi ønsker å beholde de trygge barnehage- og skolemiljøene i Bærum.

  Mange punkter? Ikke rart.
  Det ER mange grunner til at du skal stemme Pensjonistpartiet i år.

Vårt politiske prosjekt er å demonstrere at modenhet, erfaring og livsvisdom er nødvendige og viktige kvaliteter for å sikre god politisk styring av Bærum kommune. Partiet henvender seg derfor til alle aldersgrupper som ønsker foreldregenerasjons erfaring og klokskap inn i politikken.

Stem Pensjonistpartiet!!

Kontaktadresse

Lysaker brygge 36,1366, Lysaker

Hjemmeside

www.pensjonistpartiet.barum.no

page1image29448page1image29608page1image29768page1image29928

page2image624page2image784page2image944page2image1104page2image1264page2image1424page2image1584page2image1744page2image1904

Pensjonistpartiet i Bærum

Bærums befolkning i første rekke.Kjære velgere,

Tenk på Bærum som en stor, norsk bedri. Den har mer enn 12 000 ansatte og omsetter for mer enn 10 milliarder kroner i året. Når du betaler skatt til kommunen, blir du også deleier av bedrien. Du er også svært avhengig av bedrien og dens produkter. Følgelig må du være opptatt av at din bedriskal styres eektivt og godt. Ved kommunevalget 9. september skal vi velge hvem som skal sitte i styret til denne viktige bedrien. Det er derfor vesentlig for resultatet at de valgte representantene til kommunestyret har den nødvendig kompetanse og ledererfaring til å kunne utøve et aktivt og godt lederskap.

Tradisjonelle politiske skillelinjer som blå, rød og grønn, er i denne sammenhengen uinteressante. Man bør se lengre enn til partiprogrammene. I kommunepolitikken skal fokus være på lokale saker og problem- stillinger. Det er oe motsetning mellom de løsninger som er best for Bærums befolkning og de politiske prioriteringer de store landsdekkende partiene må foreta for å oppfylle løer de har gitt til sine velgere i andre deler av landet.

Økt utbygging av Fornebu, nedprioritering av Bærum sykehus for å bygge nytt sykehus i Drammen, foreslåtte bompengeringer på E18, Politireformen, osv. er grelle eksempler på beslutninger hvor interessene til Bærums befolkning har måttet vike fordi lokalpartiene som også er representert på Stortinget, må ta utenforliggende hensyn.

Det er problematisk at noen av våre lokale kommunestyrerepresentanter har ere hatter og/eller at partiene de representerer i slike vanskelige saker sitter på begge sider av forhandlingsbordet. Pensjonistpartiet i Bærum har ingen bindinger eller føringer fra sentralt hold som hindrer oss i å lytte til Bærums befolkning – om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden. Våre politiske representanter er seg alltid 100 % bevisst at de er i tjeneste for Bærums innbyggere.

Når det nye kommunestyret konstituerer seg til høsten, vil Pensjonistpartiet fortsette sitt arbeid for å høyne bevisstheten rundt de etiske og demokratiske utfordringer kommunens politikere og kommune- administrasjon møter i hverdagen. Vi ønsker å invitere de andre partiene i kommunestyret til konstruktive drøinger om hvordan etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen kan styrkes med ytterligere tiltak og kjøreregler. Målet er et regelverk det vil være praktisk mulig å etterleve. Vi må unngå situasjoner hvor det blir sådd tvil om troverdigheten til Bærums politikere som forvaltere av våre felles verdier og forsvarer av kommunens fellesinteresser.

Oppslutningen om Pensjonistpartiet i Bærum øker. Gjennom høy kompetanse innen ere sektorer, omfattende ledererfaring, gode forhandlinger og hensiktsmessige verdikonservative allianser, har vi i mange saker lykkes å påvirke politiske beslutninger i favør av Bærums befolkning. Med din stemme vil våre dyktige og erfarne representanter kunne gjøre enda mer for Bærums befolkning.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum ved høstens kommunevalg.

Stem Pensjonistpartiet!!

Kontaktadresse

Lysaker brygge 36,1366, Lysaker

Hjemmeside

www.pensjonistpartiet.barum.no

page2image28968

Pensjonistpartiet er da ikke bare for pensjonister!2019-08-10T16:25:13+02:00

Milliardtap på fripolisene

Både de som i dag mottar pensjon fra fripoliser og de som skal få pensjon fra en fripolise i fremtiden, tapte mer enn 2 prosent kjøpekraft i fjor. Ved inngangen til 2018 var om lag 307 milliarder kroner plassert i fripoliser hos de fem store livselskapene. I løpet av året var kjøpekraften i disse fripolisene svekket med hele 7 milliarder kroner. (ref: Pensjonistforbundet)

2019-06-29T20:59:42+02:00

Områdereguleringen for Fossum. 

I kommunestyrets møte 30. april 2019 sikret Høyre og Arbeiderpartiet flertall for «Områderegulering for Fossum». Dette innebærer at industriområdet og «Forsvarstomten» omdisponeres til boligformål.  Utbyggingen vil innebære bygging av ca. 2000 boligenheter pluss nærsenter, barnehager, skole, flerbrukshall samt et bo- og behandlingssenter.  Byggingen vil starte om ca. 10 år (2030).   

Pensjonistpartiet fremmet forslag om at saken skulle utsettes.  Utsettelsesforslaget ble nedstemt. 

De fleste er i utgangspunktet enige i at det er fornuftig å omdisponere industriområdet på Fossum Bruk til boliger – så også Pensjonistpartiet. Men i flere høringsrunder er det kommet en lang rekke innsigelser og påvisning av negative konsekvenser. Pensjonistpartiet vil arbeide for at disse innsiktsfulle synspunktene blir tatt hensyn til i detaljplanleggingen. 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at Smiejordet i sin helhet beholdes som jordbruksområde.  Nødvendige utvidelser av idrettsanleggene til Fossum IF kan skje inne på det nedlagte sagbruksområdet hvor Fossum IF opprinnelig startet sin virksomhet. 

Pensjonistpartiet vil fortsette sitt arbeid for å få nedskalert utbyggingsomfanget betydelig. Et mer fornuftig utbyggingsomfang vil redusere både skadevirkningene fra utbyggingen og for kommunens kostnader betydelig.   

I nåværende Langsiktig Drifts og investeringsplan (LDIP) for Bærum kommune indikeres det at de første nødvendige kommunale investeringer tidligst vil bli foretatt i perioden 2030-2036. Kostnadene for å etablere nødvendig kommunal infrastruktur på Fossum er svært høye. Pensjonistpartiet mener det er andre områder i kommunen som er bedre egnet for storstilt utbygging enn Fossum. Pensjonistpartiet vil følgelig arbeide for at utbygging av Fossum blir prioritert lavt ved fremtidige rulleringer av LDIP – selv om det skulle komme «gode tilbud» om betaling av «fremskyndigsbidrag» fra utbyggerne.  

Skal Pensjonistpartiet ha muligheter for å få gjennomført hva vi lover, trenger vi din stemme.

2019-06-22T11:13:11+02:00

Hvem holder hva de lover? – ikke politikere, hva med statsministeren?!

Vår regjerende statsminister sa for et par år siden:

Hun ble spurt om underreguleringen av pensjonene våre!

«Vi må kunne leve med den i ett år, men hvis vi får lavere lønnsoppgjør og noe høyere prisstigning over flere år må regjeringen se på dette!»

Hva synes dere har skjedd? Er dette å holde et løfte?

Hvem holder hva de lover? – ikke politikere, hva med statsministeren?!2019-05-09T12:11:08+02:00

Her er partiets program for Bærum i perioden 2019 – 2021.

Idegrunnlag. 
Pensjonistpartiet i Bærum er et verdikonservativt parti, og grunnlaget for vårt program er nedarvede verdier som demokrati, solidaritet, rettferdighet og ansvarlighet. Programmet er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra Bærums innbyggere.


Formål: Vi legger ikke vekt på politiske skiller som rødt og blått, men arbeider for å oppnå verdige levekår og et best mulig tilbud for alle innbyggere i kommunen.

Helse: Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at Bærum sykehus får en selvstendig stilling som fullverdig sykehus, med eget styre og egen ledelse. Samlet vil Bærum og nye Asker utgjøre landets 3. største befolkningskonsentrasjon med rundt 220.000 innbyggere, denne regionen fortjener og forsvarer å ha eget sykehus.

Trygghet: 
For at nærpolitireformen skal kunne virke etter sin hensikt, ønsker vi at Bærum og nye Asker får sitt eget nærpoliti med eget styre og egen ledelse. Befolkningsmessig er det klart grunnlag for dette.

Bo- og behandlingssentrene: 
Pensjonistpartiet i Bærum mener at eldreinstitusjonene ikke skal være oppbevaringssteder for eldre, men hjem hvor beboerne behandles med verdighet, og der de kan leve sine liv i størst mulig grad som før. Vi jobber for tilstrekkelig bemanning på disse viktige sentrene slik at de ansatte får en god og sikker arbeidsdag og beboerne får den verdige pleien de har krav på men ikke alltid får i dag.
Vi mener at det må være tilstrekkelig høye standarder for de ansattes faglige kompetanse og språkkyndighet.

Seniorsentrene
Seniorsentrene: i Bærum er livsnerven for mange eldre i kommunen. De er godt drevet av en kombinasjon av frivillige og kommuneansatte, og er viktige for å motvirke ensomhet og depresjon hos eldre. Vi arbeider for at seniorsentrene skal få økonomiske rammevilkår som setter dem i stand til å fylle denne viktige rollen.

Pensjon: 
Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at pensjonister og uføre skal få samme prosentvise inntektsutviklingen som yrkesaktive, og at underreguleringen av pensjonene ved lønns- og inntektsoppgjørene opphører. 
Vi arbeider for at samordningen av pensjonene mellom samboende pensjonister avvikles slik at hver enkelt får beholde sin opptjente pensjon ubeskåret.

Samferdsel: 
Pensjonistpartiet i Bærum er imot å pålegge Bærums befolkning å betale ekstra, lokal bomavgift for finansiering av ny E18. Dette er en riksvei som i hovedsak skal ha statlig finansiering.

Økonom i
Bærum kommunes økonomi er ikke bærekraftig på sikt. Veksten i kommunens gjeldsgrad må begrenses i størst mulig grad for å kunne beholde økonomisk spillerom og for å unngå at fremtidige generasjoner «drukner i» kommunal gjeld.
Integrering:
 Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at integreringen av innvandrere og flykninger skal være best mulig. Dette vil vi oppnå ved at det er rimelig overvekt av både innbyggere og elever som behersker norsk.

Her er partiets program for Bærum i perioden 2019 – 2021.2019-04-30T12:29:09+02:00