Gode medlemmer og alle andre eldre – viktig for valget i 2019!

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Husk at du kan avgi tidlig stemme 1/7 – 9/8 og forhåndsstemme 10/8 – 6/9. Dette er viktig å huske for det er nå det gjelder!

Optimistiske må vi alltid være. Det er vi fortsatt for selv om resultatet ved siste stortingsvalg ikke bragte oss til Stortinget så er vi stolte over resultatet for Pensjonistpartiet i Bærum! Vi ble det beste lokalpartiet i Akershus 2015 og det nest beste av alle pensjonistparti stemmer i hele landet. Og – vi  fikk inn vår representant i kommunestyret! Nå forbereder vi oss til valget i 2019! Sist fikk vi mer enn 1500 stemmer, noe som selvfølgelig skyldes at vi tok styringen og ble det partiet som sterkest argumenterte mot endringene ved sykehuset vårt. Det skal vi fortsette med. Sykehuset blir fortsatt vår hovedsak under forberedelsene og under valget i 2019.Les forøvrig vårt valgprogram et annet sted på denne siden.

Vårt mål for resultatet i 2019 skal være at vi får minimum 2500 stemmer, og for å få det til skal vi drive aktiv medlemsverving helt frem til selveste valgdagen. Dette arbeidet starter vi med allerede om kort tid, og dere vil kunne følge med på det gjennom annonser i lokalpressen, artikler, debattmøter og direkte henvendelser til aktuelle eldre, og deres postkasser.

Vi er i dag over 80 medlemmer i lokalpartiet vårt. Med en aktiv kampanje skal vi i løpet av kort tid komme opp i 200 medlemmer. Har dere lyst til å hjelpe oss for å få det til er vi selvfølgelig meget takknemlige.

B. Christian Jenssen

Leder Pensjonistpartiet i Bærum

Gode medlemmer og alle andre eldre – viktig for valget i 2019!2019-05-14T16:23:17+02:00

Hvem holder hva de lover? – ikke politikere, hva med statsministeren?!

Vår regjerende statsminister sa for et par år siden:

Hun ble spurt om underreguleringen av pensjonene våre!

«Vi må kunne leve med den i ett år, men hvis vi får lavere lønnsoppgjør og noe høyere prisstigning over flere år må regjeringen se på dette!»

Hva synes dere har skjedd? Er dette å holde et løfte?

Hvem holder hva de lover? – ikke politikere, hva med statsministeren?!2019-05-09T12:11:08+02:00

Her er partiets program for Bærum i perioden 2019 – 2021.

Idegrunnlag. 
Pensjonistpartiet i Bærum er et verdikonservativt parti, og grunnlaget for vårt program er nedarvede verdier som demokrati, solidaritet, rettferdighet og ansvarlighet. Programmet er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra Bærums innbyggere.


Formål: Vi legger ikke vekt på politiske skiller som rødt og blått, men arbeider for å oppnå verdige levekår og et best mulig tilbud for alle innbyggere i kommunen.

Helse: Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at Bærum sykehus får en selvstendig stilling som fullverdig sykehus, med eget styre og egen ledelse. Samlet vil Bærum og nye Asker utgjøre landets 3. største befolkningskonsentrasjon med rundt 220.000 innbyggere, denne regionen fortjener og forsvarer å ha eget sykehus.

Trygghet: 
For at nærpolitireformen skal kunne virke etter sin hensikt, ønsker vi at Bærum og nye Asker får sitt eget nærpoliti med eget styre og egen ledelse. Befolkningsmessig er det klart grunnlag for dette.

Bo- og behandlingssentrene: 
Pensjonistpartiet i Bærum mener at eldreinstitusjonene ikke skal være oppbevaringssteder for eldre, men hjem hvor beboerne behandles med verdighet, og der de kan leve sine liv i størst mulig grad som før. Vi jobber for tilstrekkelig bemanning på disse viktige sentrene slik at de ansatte får en god og sikker arbeidsdag og beboerne får den verdige pleien de har krav på men ikke alltid får i dag.
Vi mener at det må være tilstrekkelig høye standarder for de ansattes faglige kompetanse og språkkyndighet.

Seniorsentrene
Seniorsentrene: i Bærum er livsnerven for mange eldre i kommunen. De er godt drevet av en kombinasjon av frivillige og kommuneansatte, og er viktige for å motvirke ensomhet og depresjon hos eldre. Vi arbeider for at seniorsentrene skal få økonomiske rammevilkår som setter dem i stand til å fylle denne viktige rollen.

Pensjon: 
Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at pensjonister og uføre skal få samme prosentvise inntektsutviklingen som yrkesaktive, og at underreguleringen av pensjonene ved lønns- og inntektsoppgjørene opphører. 
Vi arbeider for at samordningen av pensjonene mellom samboende pensjonister avvikles slik at hver enkelt får beholde sin opptjente pensjon ubeskåret.

Samferdsel: 
Pensjonistpartiet i Bærum er imot å pålegge Bærums befolkning å betale ekstra, lokal bomavgift for finansiering av ny E18. Dette er en riksvei som i hovedsak skal ha statlig finansiering.

Økonom i
Bærum kommunes økonomi er ikke bærekraftig på sikt. Veksten i kommunens gjeldsgrad må begrenses i størst mulig grad for å kunne beholde økonomisk spillerom og for å unngå at fremtidige generasjoner «drukner i» kommunal gjeld.
Integrering:
 Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at integreringen av innvandrere og flykninger skal være best mulig. Dette vil vi oppnå ved at det er rimelig overvekt av både innbyggere og elever som behersker norsk.

Her er partiets program for Bærum i perioden 2019 – 2021.2019-04-30T12:29:09+02:00

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene

I Bærum kommune har vi i dag 13 seniorsentre.

«Sett i et folkehelseperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet». 

«Seniorsentrene spiller en viktig forebyggende rolle som det første trinnet i kommunens omsorgstrapp. Behovet for seniorsentrene som forebyggende arena vil bli ytterligere aksentuert i tiden som kommer fordi eldre vil utgjøre en stadig økende andel av av befolkningen» (Rådmannen i saksdokument datert 10.04.14).

«Kommunen bør snarere se på hvordan seniorsentertilbudet kan utvides, fremfor å fremme stadig kutt». (Leder i Budstikka 23.04.18)

Pensjonistpartiet har etablert et stadig tettere samarbeid med seniorsentrene og vil fortsette med det.

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at seniorsentrene skal få rammebetingelser som er romslige nok til at både de fast ansatte og de mange frivillige skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid. Det er en forutsetning at betingelsene er langsiktige.

Kommunen må legge forholdene til rette både i form av et solid økonomisk fundament og støtte av mer praktisk art.

Pensjonistpartiet er oppmerksom på at kommunen i sine fremtidsplaner vil skyve flere og flere oppgaver over på frivillig arbeid. Pensjonistpartiet advarer kommunen mot å ha for store forventninger til mulighetene for å skaffe nok frivillige uten å ha for øye at da må forholdene for de frivillige legges opp slik at det blir attraktiv å gjøre en innsats på seniorsentrene.

 

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene2019-04-21T15:12:27+02:00

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker!
Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Husk at diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling! Dvs. å behandle en part dårligere enn en annen når personer som ellers er like behandles ulikt.
I Norge har vi flere lover som forbyr diskriminering på bakgrunn av flere ting – blant annet alder!

Etter min mening er pensjonsreformen diskriminerende for landets pensjonister! For med hvilken rett kan det offentlige frata pensjonister egne oppsparte midler? Det finnes nemlig svært mange av de trygdede idag som har spart til sin pensjon gjennom alle de år de har vært yrkesaktive. Sett med myndighetenes øyne skal pensjonsreformen være et bærekraftig pensjonssystem. Bærekraftig for hvem? Staten eller den enkelte pensjonist?

I år ble økningen i pensjonene beregnet til 2,69%. Trekker man så fra 0,75 prosentpoeng sitter vi igjen med 1,94 prosents vekst, og når prisstigningen er forventet å bli 2,1 prosent sier det ikke så lite om seniorenes muligheter for å klare seg.

Dagens trygde pensjonister får hver måned sin pensjon redusert.
Og dette for fjerde år på rad! For fjerde år på rad er vi gått ned i kjøpekraft mens alle generelle kostnader er gått opp og opp. Vær klar over at vi pensjonister etter 12 – 13 pensjonistår kan ha fått redusert vår pensjon med en hel årslønn! Betalings-
vanskeligheter for pensjonister er dessverre sterkt økende, faktisk doblet siden 2012.

Vi opplever til stadighet å bli minnet om den skremmende og ukontrollerbare eldretsunamien. Det blir for dyrt å ha så mange eldre! Alvorlig talt; Husk at vi er mennesker som har opptjent vår pensjon gjennom et langt yrkesliv. Vi betaler fortsatt skatt og etterspør både varer og tjenester. Betyr ikke dette da at vi bidrar betydelig til landets BNP – landets brutto nasjonalprodukt?

Vi kan ikke tillate at våre folkevalgte får velge å kunne diskriminere en så stor gruppe av landets hedersmennesker. Vi vil nå bli hørt og tatt på alvor! Alderisme må ikke lenger få bli praktisert av norske myndigheter!

Alderisme – diskriminering av eldre mennesker?2018-08-10T10:09:00+02:00

Regionsreformen – kan man kalle den et feilgrep?

Skrevet av:

av B. Christian Jenssen, styreleder i Bærum PP, og Politisk nestleder i Akershus PP.

Det hevdes nå at en sammenslåing av Finmark og Troms er et feilgrep av dimensjoner!
Og hva skal man da kalle sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud som får navnet Viken?

La oss først se litt på hva som er hensikten med Stortingets nye regionreform. Etter sigende skal det gi bedre offentlige tjenester! Det er altså vedtatt at Norge fremover skal bestå av 354 kommuner og 11 fylker. Idag har vi 426 kommuner og 18 fylker. En betydelig reduksjon og man vil vel gjerne at dette skal kunne kalles en rasjonalisering. Flere fylker har allerede godkjent sammenslåing, men i Troms og Finmark opplever vi nå noe som mange frykter kan føre til en ny Altaaksjon. Finmark mobiliserer og vil ikke la seg diktere til sammenslåing med Troms, hvor de frykter administrasjonens hovedsete vil bli lagt til Tromsø.

Fylkeslederne som skal inn i Viken og dermed fylkespartiene deres ønsket ikke sammenslåingen, men stortingsgruppene deres ville noe annet og det er allerede vedtatt at hovedadministrasjonen for Viken skal ligge vest for Oslo, sannsynligvis i Bærum. Viken vil til sammen da få 1,15 millioner innbyggere, spredt fra Fredrikstad i sør til Hemsedal i nord. Alle bør jo være enige i at skal man slå sammen flere geografiske enheter bør de ha felles problemer og felles muligheter for å løse dem. Eksempelvis innen samferdsel, skoler, sysselsetting og næringsliv forøvrig. Kan dette være en fornuftig rasjonalisering, da? Hvorfor blir Oslo liggende utenfor som en egen liten blindtarm?
Nei, hvorfor ikke beslutte å slå Oslo sammen med Akershus og Østfold, gjerne også med de nedre deler av Buskerud? Da ville vi få en region som ville fungere!
Så kunne de øvre deler av Buskerud slå seg sammen med øvre deler av Telemark og således blitt en fjellregion som også vil kunne fungere!.

Den store feilen stortinget har gjort i denne saken er å vedta noe uten at det har stemmegiverne med seg. Dette kan koste dyrt, men landet har ennå tid til å la fornuften råde. De nye fylkeskommunene skal ikke være etablert før i 2020. Hvis nå stortinget er seg sitt ansvar bevisst vil man unngå bråk og forsinkelser, og derved unngå betegnelsen feilgrep!

Regionsreformen – kan man kalle den et feilgrep?2018-04-11T13:01:39+02:00

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Partifloraen begynner etter hvert å bli rimelig stor. Og ut fra interesser og kompetanse finnes det partier for enhver smak.

Pensjonistpartiet bygger sitt engasjement på at vi vil hjelpe de som har minst og mest trenger støtte for å få en dag med livsglede og verdige levekår.

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet2019-04-10T21:10:11+02:00

Vestre Viken eller Q-Park – ikke venner av pasientene!

Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene.

Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, ville Vestre Viken ha et privat p-selskap inn pga av mer profittbasert p-drift. Kommunen har ikke lov til å være med på anbud på privat eiendom, altså der kommunen ikke er grunneier. Solgt er dermed solgt og vi pasienter er prisgitt Q-Parks kommende prispolitikk.

Vestre Viken eller Q-Park – ikke venner av pasientene!2018-04-05T16:47:06+02:00

Vestre Viken tar ikke hensyn – nå skjer det noe snart med parkeringen ved Bærum sykehus.

Vestre Viken HF som eier og driver Bærum sykehus er ikke av de som tar mest hensyn til pasientene ved sykehuset. Nå har de overlatt driften av de tre parkeringsplassene til Q-Park, og det er et dårlig tegn. I følge leder av Venner av sykehuset, John Kjekshus, er det grunn til å frykte at det vil koste å stå parkert der også etter kl. 15.00. Det gjør det ikke i dag. Q-Park er ikke akkurat kjent for gunstige priser for parkeringsplasser og kan heller ikke garantere at det ikke blir endring i satsene.

Igjen har vi et eksempel på at Vestre Viken ikke hører blant våre beste venner! Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune sier «da vi solgte tomten, ville Vestre Viken ha et privat p-selskap inn pga av mer profittbasert p-drift. Kommunen har ikke lov til å være med på anbud på privat eiendom, altså der kommunen ikke er grunneier. Solgt er dermed solgt og vi pasienter er prisgitt Q-Parks kommende prispolitikk.

Vestre Viken tar ikke hensyn – nå skjer det noe snart med parkeringen ved Bærum sykehus.2019-04-06T20:59:01+02:00

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

MOT GRESKE TILSTANDER I BÆRUMS ØKONOMI?
Av Kjell-Ole Heggland, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Bærum.
Bærums økonomi styres mot tilstander vi hittil best kjenner fra Hellas og andre land med drepende gjeldsbyrde hvis ikke nødvendige tiltak snarest blir iverksatt. Pensjonistpartiet er bekymret for at fremtidige generasjoner vil få en økonomisk hverdag de ikke fortjener, skriver Kjell-Ole Heggland.

Kommunens økonomi fremstilles som god. Høyre har sittet sammenhengende med makten i over 60 år. Befolkningen i Bærum er lullet inn i en oppfatning om at Bærum har en solid økonomi og et moderat gjeldsnivå. Virkeligheten er en annen.
Gjelden vil i løpet av kommende 10-års periode sannsynligvis overstige inntektene, og gjeldsgraden kommer over 100%! Riksrevisjonen sier at en kommune med lånegjeld på 75%, er å ha høy lånegjeld. Alt over dette nivået kan karakteriseres som ”uforsvarlig høy gjeld”.
Hvis vi ikke treffer de nødvendige beslutninger i dag, vil vi om noen år ha samme problemer som landene i sydligere områder; en gjeld så stor og tyngende at dramatiske virkemidler må settes inn!

Man trenger ikke være økonom i Riksrevisjonen for å forstå at kommuner med gjeld større enn de årlige inntekter har et stort problem.

Mer enn en dobling av investeringsnivået i Bærum, slik det nå legges opp til, vil ifølge Riksrevisjonen være svært krevende for en kommunes økonomi.
Ved økte investeringer vil en større del av inntektene gå til å dekke renter og avdrag, noe som betyr tilsvarende mindre budsjett til fordeling på de kommunale tjenester. Rådmannen benevner de reduserte fremtidige budsjettene til barn, unge og seniorene for «innsparingsbehovet» på grunn av økte renteutgifter og avdrag.
Pensjonistpartiet vil i stedet kalle denne type innsparinger for betydelig reduksjon i tjenestetilbudet til befolkningen i Bærum i fremtiden.
Rådmannen betegner også kostnadsutviklingen i Bærum for urovekkende. Det er vel et noe beskjedent uttrykk: Han antyder et innsparingsbehov på mer enn en milliard kroner i enkelte år. Dette er et beløp som for eksempel tilsvarer mer enn en fjerdedel av dagens budsjett til ”Bistand og omsorg”.

Pensjonistpartiet har derfor, i et forsøk på å unngå en fremtidig kommunal luksusfelle i Bærum kommune, foreslått i kommunestyret at det innføres et forpliktende økonomisk måltall-parameter for gjeldsbyrden. Pensjonistpartiet mener at kommunen må holde seg innenfor hva Riksrevisjonen definerer som en høy, men forsvarlig gjeldsforpliktelse, som er 75%. Hverken administrasjonen i Bærum eller noe politisk parti har fått et mandat fra innbyggerne til å pådra kommunen en uansvarlig høy gjeldsforpliktelse.
Alle økonomiske og sosiale varsellamper lyser og blinker røde, mens sirenene om uforsvarlig pengebruk i Bærum kommune hyler. Nå er det på tide at også medvindspolitikerne i Bærum tar innover seg den faktiske økonomiske situasjonen som krever fornuftig, kompetent og ansvarlig økonomisk styring.
Pensjonistpartiet er et verdikonservativt parti som også tar ansvar for våre barn og barnebarns ve og vel. Vi ber alle partier i Bærum om ikke å skyve byrden for dagens økonomiske uforstand over på fremtidige generasjoner Bæringer. La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.

La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.2017-11-01T11:44:05+02:00