MOT GRESKE TILSTANDER I BÆRUMS ØKONOMI?
Av Kjell-Ole Heggland, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Bærum.
Bærums økonomi styres mot tilstander vi hittil best kjenner fra Hellas og andre land med drepende gjeldsbyrde hvis ikke nødvendige tiltak snarest blir iverksatt. Pensjonistpartiet er bekymret for at fremtidige generasjoner vil få en økonomisk hverdag de ikke fortjener, skriver Kjell-Ole Heggland.

Kommunens økonomi fremstilles som god. Høyre har sittet sammenhengende med makten i over 60 år. Befolkningen i Bærum er lullet inn i en oppfatning om at Bærum har en solid økonomi og et moderat gjeldsnivå. Virkeligheten er en annen.
Gjelden vil i løpet av kommende 10-års periode sannsynligvis overstige inntektene, og gjeldsgraden kommer over 100%! Riksrevisjonen sier at en kommune med lånegjeld på 75%, er å ha høy lånegjeld. Alt over dette nivået kan karakteriseres som ”uforsvarlig høy gjeld”.
Hvis vi ikke treffer de nødvendige beslutninger i dag, vil vi om noen år ha samme problemer som landene i sydligere områder; en gjeld så stor og tyngende at dramatiske virkemidler må settes inn!

Man trenger ikke være økonom i Riksrevisjonen for å forstå at kommuner med gjeld større enn de årlige inntekter har et stort problem.

Mer enn en dobling av investeringsnivået i Bærum, slik det nå legges opp til, vil ifølge Riksrevisjonen være svært krevende for en kommunes økonomi.
Ved økte investeringer vil en større del av inntektene gå til å dekke renter og avdrag, noe som betyr tilsvarende mindre budsjett til fordeling på de kommunale tjenester. Rådmannen benevner de reduserte fremtidige budsjettene til barn, unge og seniorene for «innsparingsbehovet» på grunn av økte renteutgifter og avdrag.
Pensjonistpartiet vil i stedet kalle denne type innsparinger for betydelig reduksjon i tjenestetilbudet til befolkningen i Bærum i fremtiden.
Rådmannen betegner også kostnadsutviklingen i Bærum for urovekkende. Det er vel et noe beskjedent uttrykk: Han antyder et innsparingsbehov på mer enn en milliard kroner i enkelte år. Dette er et beløp som for eksempel tilsvarer mer enn en fjerdedel av dagens budsjett til ”Bistand og omsorg”.

Pensjonistpartiet har derfor, i et forsøk på å unngå en fremtidig kommunal luksusfelle i Bærum kommune, foreslått i kommunestyret at det innføres et forpliktende økonomisk måltall-parameter for gjeldsbyrden. Pensjonistpartiet mener at kommunen må holde seg innenfor hva Riksrevisjonen definerer som en høy, men forsvarlig gjeldsforpliktelse, som er 75%. Hverken administrasjonen i Bærum eller noe politisk parti har fått et mandat fra innbyggerne til å pådra kommunen en uansvarlig høy gjeldsforpliktelse.
Alle økonomiske og sosiale varsellamper lyser og blinker røde, mens sirenene om uforsvarlig pengebruk i Bærum kommune hyler. Nå er det på tide at også medvindspolitikerne i Bærum tar innover seg den faktiske økonomiske situasjonen som krever fornuftig, kompetent og ansvarlig økonomisk styring.
Pensjonistpartiet er et verdikonservativt parti som også tar ansvar for våre barn og barnebarns ve og vel. Vi ber alle partier i Bærum om ikke å skyve byrden for dagens økonomiske uforstand over på fremtidige generasjoner Bæringer. La oss innføre et økonomisk måltall som sikrer en overkommelig gjeldsbyrde i Bærum.