Idegrunnlag. 
Pensjonistpartiet i Bærum er et verdikonservativt parti, og grunnlaget for vårt program er nedarvede verdier som demokrati, solidaritet, rettferdighet og ansvarlighet. Programmet er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra Bærums innbyggere.


Formål: Vi legger ikke vekt på politiske skiller som rødt og blått, men arbeider for å oppnå verdige levekår og et best mulig tilbud for alle innbyggere i kommunen.

Helse: Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at Bærum sykehus får en selvstendig stilling som fullverdig sykehus, med eget styre og egen ledelse. Samlet vil Bærum og nye Asker utgjøre landets 3. største befolkningskonsentrasjon med rundt 220.000 innbyggere, denne regionen fortjener og forsvarer å ha eget sykehus.

Trygghet: 
For at nærpolitireformen skal kunne virke etter sin hensikt, ønsker vi at Bærum og nye Asker får sitt eget nærpoliti med eget styre og egen ledelse. Befolkningsmessig er det klart grunnlag for dette.

Bo- og behandlingssentrene: 
Pensjonistpartiet i Bærum mener at eldreinstitusjonene ikke skal være oppbevaringssteder for eldre, men hjem hvor beboerne behandles med verdighet, og der de kan leve sine liv i størst mulig grad som før. Vi jobber for tilstrekkelig bemanning på disse viktige sentrene slik at de ansatte får en god og sikker arbeidsdag og beboerne får den verdige pleien de har krav på men ikke alltid får i dag.
Vi mener at det må være tilstrekkelig høye standarder for de ansattes faglige kompetanse og språkkyndighet.

Seniorsentrene
Seniorsentrene: i Bærum er livsnerven for mange eldre i kommunen. De er godt drevet av en kombinasjon av frivillige og kommuneansatte, og er viktige for å motvirke ensomhet og depresjon hos eldre. Vi arbeider for at seniorsentrene skal få økonomiske rammevilkår som setter dem i stand til å fylle denne viktige rollen.

Pensjon: 
Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at pensjonister og uføre skal få samme prosentvise inntektsutviklingen som yrkesaktive, og at underreguleringen av pensjonene ved lønns- og inntektsoppgjørene opphører. 
Vi arbeider for at samordningen av pensjonene mellom samboende pensjonister avvikles slik at hver enkelt får beholde sin opptjente pensjon ubeskåret.

Samferdsel: 
Pensjonistpartiet i Bærum er imot å pålegge Bærums befolkning å betale ekstra, lokal bomavgift for finansiering av ny E18. Dette er en riksvei som i hovedsak skal ha statlig finansiering.

Økonom i
Bærum kommunes økonomi er ikke bærekraftig på sikt. Veksten i kommunens gjeldsgrad må begrenses i størst mulig grad for å kunne beholde økonomisk spillerom og for å unngå at fremtidige generasjoner «drukner i» kommunal gjeld.
Integrering:
 Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at integreringen av innvandrere og flykninger skal være best mulig. Dette vil vi oppnå ved at det er rimelig overvekt av både innbyggere og elever som behersker norsk.