Områdereguleringen for Fossum. 

I kommunestyrets møte 30. april 2019 sikret Høyre og Arbeiderpartiet flertall for «Områderegulering for Fossum». Dette innebærer at industriområdet og «Forsvarstomten» omdisponeres til boligformål.  Utbyggingen vil innebære bygging av ca. 2000 boligenheter pluss nærsenter, barnehager, skole, flerbrukshall samt et bo- og behandlingssenter.  Byggingen vil starte om ca. 10 år (2030).   

Pensjonistpartiet fremmet forslag om at saken skulle utsettes.  Utsettelsesforslaget ble nedstemt. 

De fleste er i utgangspunktet enige i at det er fornuftig å omdisponere industriområdet på Fossum Bruk til boliger – så også Pensjonistpartiet. Men i flere høringsrunder er det kommet en lang rekke innsigelser og påvisning av negative konsekvenser. Pensjonistpartiet vil arbeide for at disse innsiktsfulle synspunktene blir tatt hensyn til i detaljplanleggingen. 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at Smiejordet i sin helhet beholdes som jordbruksområde.  Nødvendige utvidelser av idrettsanleggene til Fossum IF kan skje inne på det nedlagte sagbruksområdet hvor Fossum IF opprinnelig startet sin virksomhet. 

Pensjonistpartiet vil fortsette sitt arbeid for å få nedskalert utbyggingsomfanget betydelig. Et mer fornuftig utbyggingsomfang vil redusere både skadevirkningene fra utbyggingen og for kommunens kostnader betydelig.   

I nåværende Langsiktig Drifts og investeringsplan (LDIP) for Bærum kommune indikeres det at de første nødvendige kommunale investeringer tidligst vil bli foretatt i perioden 2030-2036. Kostnadene for å etablere nødvendig kommunal infrastruktur på Fossum er svært høye. Pensjonistpartiet mener det er andre områder i kommunen som er bedre egnet for storstilt utbygging enn Fossum. Pensjonistpartiet vil følgelig arbeide for at utbygging av Fossum blir prioritert lavt ved fremtidige rulleringer av LDIP – selv om det skulle komme «gode tilbud» om betaling av «fremskyndigsbidrag» fra utbyggerne.  

Skal Pensjonistpartiet ha muligheter for å få gjennomført hva vi lover, trenger vi din stemme.