Vi fortsetter kampen for et selvstendig sykehus!

Som kjent var vår hovedsak under valgkampen å arbeide for at Bærum sykehus skulle bli et selvstendig og fullverdig sykehus.
Vi har allerede startet oppfølgingen.
Vår representant i kommunestyret, Kjel-Ole Heggland, møtte nylig på en dialogkonferanse med Vestre Viken. Til stede var styrelederen for Vestre Viken med fire styremedlemmer, ordførerne i Asker, Bærum, Drammen og en rekke andre ordførere fra de 26 kommunene som har et helsesamarbeid i Vestre Viken.
Vår representant understreket i sitt innlegg at «det er nå en massiv enighet om at Bærum sykehus snarest må få status som et selvstendig sykehus frigjort fra Vestre Viken. Dette kravet blir støttet av Akerhus legeforening, tillitsvalgte ved Bærum sykehus, Venner av Bærum sykehus samt et flertall i kommunestyrene i Asker og Bærum.
Vestre Viken har hittil prioritert å investere i Drammen sykehus på bekostning av Bærum sykehus. Budsjettene for Bærum sykehus har ikke vært tilstrekkelige til å opprettholde forsvarlig drift og vedlikehold. Bærum sykehus sliter med å tilby de 180 000 innbyggerne i Asker og Bærum tilfredsstillende kvalitet på helsetjenestene.
Når det gjelder eiendommene, som tilhører Bærum sykehus, fortsatte Kjell-Ole Heggland, må de ikke på noen måte selges! Hverken salg av eiendommene med rett til tilbakeleie eller salg på annen måte er ønskelig!»
Vi i Pensjonistpartiet fortsette vårt politiske arbeid med å få løsrevet Bærum sykehus fra Vestre Viken. Der håper vi på drahjelp fra de to ordførerne.

Vi fortsetter kampen for et selvstendig sykehus!2015-09-27T18:17:30+02:00

Hva bør man vite om Pensjonistpartiet i Bærum?

1. Kommunesammenslåing, for eller mot at Bærum slås sammen med andre kommuner? Kort beskrivelse på hvorfor, og sammen med hvem?

Pensjonistpartiet ønsker at en eventuell sammenslåing skal være frivillig, vurderes av kommunen og besluttes av kommunen. Hvis hensiktsmessig, så kan en sammenslåing med Asker være aktuelt.

2. Er dere for eller mot E18 utbygging? Hvorfor?

Pensjonistpartiet vil arbeide for en ny ring 4 utenom Sandvika. Gjennomgangstrafikk bør føres utenom tettbygde strøk og frigjøre strandsonen.

3. Søndagsåpent, ja eller nei? Hvorfor?

Nei til søndagsåpent. Unødvendig.

4. Bør kommunen bosette flere, færre eller dagens antall flyktninger? Hvorfor?

Bærum kommune skal selvfølgelig ta sin kvote av flyktningsituasjonen.

5. Bør markagrensen åpnes for boligutbygging? Hvorfor?

Nei! Pr idag finnes det tilstrekkelig områder for nødvendig boligbygging.

6. Er dere for eller mot flere privatskoler i kommunen? Hvorfor?

Vi er primært for offentlige skoler, men det er ok med privatskoler i tillegg, dersom behovet melder seg.

7.Er dere for eller mot innføring av eiendomsskatt? Hvorfor?

Vi er imot eiendomsskatt fordi det ikke er ønskelig med økt totalt skattetrykk.

8. Mener ditt parti at Vestre Viken er en vellykket organisasjonsform for befolkningen i Asker og Bærum? Hvorfor?

Absolutt ikke! Organisasjonsformen har vist seg å være til fare for liv og helse for om lag 180 000 mennesker som sokner til Bærum sykehus. Situasjonen rammer alle innbyggere i Bærum, men våre eldre innbyggere spesielt hardt. Det er skammelig at Høyre ikke har beskyttet Bærum sykehus når Akershus legeforening og de ansatte ved Bærum sykehus ved flere anledninger har etterspurt Høyre om hjelp mot Vestre Vikens systematiske rasering av sykehuset de seneste fire år. Pensjonistpartiet vil prioritere å følge opp denne saken etter valget!

9. Bør Bærum sykehus igjen bli en selvstendig enhet, og selv ta ansvaret for å utvikle sykehustjenestene til vår befolkning? Hvorfor?

Ja! Det er behov for et selvstendig og uavhengig styre ved Bærum sykehus som har selvstendig budsjettansvar for egen drift, innkjøp av utstyr og videreutvikling av sykehuset.

10. Kort oppsummert – hvilke tiltak kan gjøres for bedre eldreomsorg?

Pensjonistpartiet ønsker at det opprettes et eget eldreombud i Bærum kommune. Dette bør allerede skje i kommende periode. Eldre og uføre skal videre ha et variert aktivitetstilbud i alle dagsentre og på sykehjem i kommunen.

Hva bør man vite om Pensjonistpartiet i Bærum?2015-09-16T11:27:06+02:00